Online Curriculum

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ปวส. สัตวศาสตร์ (Dip. Animal Science)
 ปวส. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (Dip. Agricultural Machinery Technology)
 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร (Dip. Food Technology)
 ปวส. พืชศาสตร์ (Dip. Plant Science)
 ปวส. ประมง (Dip. Fisheries)
 ปวส. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Dip. Landscape Technology)
 ปวส. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Dip. Landscape Technology)
 ปวส. พืชศาสตร์ (Dip. Plant Science)
 ปวส. สัตวศาสตร์ (Dip. Animal Science)
 ปวส. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Dip. Aquaculture)
 ปวส. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Dip. Landscape Technology)
 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร (Dip. Food Technology)
 ปวส. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Dip. Aquaculture)
 ปวส. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Dip. Landscape Technology)
 ปวส. พืชศาสตร์ (Dip. Plant Science)
 ปวส. สัตวศาสตร์ (Dip. Animal Science)
 ปวส. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (Dip. Agricultural Machinery Technology)
 ปวส. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (Dip. Agricultural Machinery Technology)
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปวส. ไฟฟ้า (Dip. Electrical Technology)
 ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ (Dip. Computer Technology)
 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (Dip. Electronic)
 ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม (Dip. Industrial Technology)
 ปวส. ช่างโลหะ (Dip. Metal Technology)
 ปวส. ช่างกลโรงงาน (Dip. Machine Tool Technology)
 ปวส. ช่างยนต์ (Dip. Mechanical Power Technology)
 ปวส. ช่างกลเกษตร (Dip. Farm Machinics)
 ปวส. ช่างจักรกลหนัก (Dip. Heavy Equipment Technology)
 ปวส. ช่างโยธา (Dip. Civil Technology)
 ปวส. ช่างก่อสร้าง (Dip. Construction Technology)
 ปวส. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (Dip. -)
 ปวส. เทคนิคเครื่องกล (Dip. -)
 ปวส. เทคนิคโลหะ (Dip. -)
 ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม (Dip. -)
 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (Dip. -)
 ปวส. เทคนิคโลหะ (Dip. -)
 ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม (Dip. -)
 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (Dip. -)
 ปวส. เทคนิคเครื่องกล (Dip. -)
 ปวส. วิศวกรรมอุตสาหการ (Dip. -)
 ปวส. ไฟฟ้า (Dip. Electrical Technology)
 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (Dip. Electronics Automation)
 ปวส. ช่างยนต์ (Dip. Mechanical Power Technology)
 ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ (Dip. Computer Technology)
 ปวส. ช่างจักรกลหนัก (Dip. Heavy Equipment Technology)
 ปวส. ไฟฟ้า (Dip. Electrical Technology)
 ปวส. ช่างโลหะ (Dip. Metal Technology)
 ปวส. ช่างกลโรงงาน (Dip. Machine Tool Technology)
 ปวส. ช่างโยธา (Dip. Civil Technology)
 ปวส. ช่างก่อสร้าง (Dip. Construction Technology)
 ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม (Dip. Industrial Technology)
 ปวส. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (Dip. -)

หลักสูตรปริญญาตรี


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (B.B.A Business Information System)
 บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (B.B.A Business Information System)
 บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (B.B.A Business Information System)
 บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (B.B.A International Business Management (International Program))
 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
 บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (B.B.A Business Information System)
 บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (B.B.A Business Information System)
 บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (B.B.A Business Information System)
 บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (B.B.A International Business Management (International Program))
 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (B.B.A Logistics and Supply Chain Management)
 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
 บช.บ. - (B.Acc. -)
 บช.บ. (B.Acc. )
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (B.A. English for International Communication)
 ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ (B.A. Tourism and Hospitality)
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (B.A. English for International Communication)
 ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ (B.A. Tourism and Hospitality)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc. Information Technology)
 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)
 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc. Information Technology)
 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc. Information Technology)
 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)
 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (B.Sc. Food Science and Technology)
 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (B.Sc. Food Science and Technology)
 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (B.Sc. Food Science and Technology)
 วท.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (B.Sc. Agricultural Machinery)
 วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (B.Sc. Food Business and Nutrition)
 วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (B.Sc. Food Business and Nutrition)
 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (B.Sc. Food Science and Technology)
 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (B.Sc. Food Science and Technology)
 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (B.Sc. Food Science and Technology)
 วท.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (B.Sc. Agricultural Machinery)
 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (B.Sc. Food Science and Technology)
 วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (B.Sc. Food Business and Nutrition)
 วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (B.Sc. Food Business and Nutrition)
 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (B.Sc. Agriculture)
 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (B.Sc. Agriculture)
 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (B.Sc. Agriculture)
 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (B.Sc. Agriculture)
 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (B.Sc. Agriculture)
 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (B.Sc. Agriculture)
 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (B.Sc. Agriculture)
 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (B.Sc. Agriculture)
 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (B.Sc. Agriculture)
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.S.Tech.Ed. Industrial Engineering)
 ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา (B.S.Tech.Ed. Civil Engineering)
 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (B.S.Tech.Ed. Mechanical Engineering)
 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.S.Tech.Ed. Electrical Engineering)
 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.S.Tech.Ed. Electrical Engineering)
 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.S.Tech.Ed. Electrical Engineering)
 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.S.Tech.Ed. Electrical Engineering)
 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.S.Tech.Ed. Electrical Engineering)
 ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา (B.S.Tech.Ed. Civil Engineering)
 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (B.S.Tech.Ed. Mechanical Engineering)
 ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.S.Tech.Ed. Industrial Engineering)
 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.S.Tech.Ed. Electrical Engineering)
 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.S.Tech.Ed. Electrical Engineering)
 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.S.Tech.Ed. Electrical Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (B.Eng. Mechanical Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (B.Eng. Mining Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (B.Eng. Agricultural and Biological Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (B.Eng. Agricultural and Biological Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (B.Eng. Agricultural and Biological Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (B.Eng. Agricultural and Biological Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (B.Eng. Agricultural and Biological Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (B.Eng. Mining Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (B.Eng. Mechanical Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (B.Eng. Agricultural and Biological Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (B.Eng. Agricultural and Biological Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (B.Eng. Agricultural and Biological Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (B.Eng. Agricultural and Biological Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (B.Eng. Agricultural and Biological Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (B.Eng. Computer Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.Eng. Electrical Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.Eng. Electrical Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.Eng. Electrical Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (B.Eng. Electronics Engineering and Automatic Control Systems)
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (B.Eng. Electronics Engineering and Automatic Control Systems)
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (B.Eng. Electronics Engineering and Automatic Control Systems)
 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (B.Eng. Computer Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.Eng. Electrical Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (B.Eng. Electronics Engineering and Automatic Control Systems)
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (B.Eng. Electronics Engineering and Automatic Control Systems)
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (B.Eng. Electronics Engineering and Automatic Control Systems)
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (B.Eng. Electronics Engineering and Automatic Control Systems)
 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (B.Eng. Civil Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (B.Eng. Environmental Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (B.Eng. Civil Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (B.Eng. Environmental Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ์ (B.Eng. Tools and Die Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (B.Eng. Tools and Die Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering)

หลักสูตรปริญญาโท


หลักสูตรปริญญาเอก