รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล / -

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
300009201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
English for Career Preparation
2 (1-2-3)
300009202 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
English for Presentation
2 (1-2-3)
300009203 การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
English Reading for Careers
2 (1-2-3)
300009204 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English Writing for Careers
2 (1-2-3)
300009205 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
English for Service Sectors
2 (1-2-3)
(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
300002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
300002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
300002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
300002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Vocation Organization Activity 4
0 (0-2-0)
300002005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(3) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
300001101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
Occupational Thai Language Skills
3 (3-0-6)
300001102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
Occupational Writing and Speaking
3 (3-0-6)
300001103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
Listening and Speaking for Personality Development
3 (3-0-6)
300001104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
Creative Thai Language Skills
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
300001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
300001202 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
English on-the-Job
2 (1-2-3)
300001203 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
English Conversation in the Workplace
2 (1-2-3)
300001204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
English Project Work
1 (0-2-1)
300001205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล
English Learning through Digital Media
1 (0-2-1)
300001206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
English for Industrial Technology
3 (3-0-6)
300001218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน
Chinese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 (2-0-4)
300001220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน
Japanese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 (2-0-4)
300001222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
2 (2-0-4)
300001223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน
Korean Conversation for work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 (2-0-4)
300001224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001225 การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทำงาน
Vietnamese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2 (2-0-4)
300001226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทำงาน
Indonesian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2 (2-0-4)
300001228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
Malaysian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทำงาน
Malaysian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2 (2-0-4)
300001230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
Burmese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทำงาน
Burmese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 2 (2-0-4)
300001232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
Khmer Language and Culture
2 (2-0-4)
300001233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทำงาน
Khmer Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2 (2-0-4)
300001234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
Laotian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทำงาน
Laotian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2 (2-0-4)
300001236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
Filipino Language and Culture
2 (2-0-4)
300001237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทำงาน
Filipino Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ 2 (2-0-4)
300001238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน
Russian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2 (2-0-4)
300001240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
German Language and Culture
2 (2-0-4)
300001241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทำงาน
German Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2 (2-0-4)
300001242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
French Language and Culture
2 (2-0-4)
300001243 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทำงาน
French Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
300001301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Natural Resource, Energy and Environmental Management
3 (2-2-5)
300001302 การวิจัยเบื้องต้น
Introduction to Research
3 (2-2-5)
300001303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
Science for Electrical, Electronic and Communication Works
3 (2-2-5)
300001304 วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต
Science for Mechanical and Production Works
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
300001501 ชีวิตกับสังคมไทย
Life and Thai Society
3 (3-0-6)
300001502 ศาสตร์พระราชา
The King's Philosophy
3 (3-0-6)
300001503 การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Administration
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
300001401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาขีพ
Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-6)
300001402 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skills Development
3 (3-0-6)
300001403 สถิติและการวางแผนการทดลอง
Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
300001404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
300001405 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 300001404 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
300001406 แคลคูลัส 3
Calculus 3
3 (3-0-6)
Prerequisite : 300001405 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6)
300001407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
300001601 การพัฒนาสุขภาพ
Health Improvement
2 (2-0-4)
300001602 การคิดอย่างเป็นระบบ
Systematic Thinking
2 (2-0-4)
300001603 สุขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind
2 (2-0-4)
300001604 คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน
Quality of Life at Work
2 (2-0-4)
300001605 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
Human Relations at work
2 (2-0-4)
300001606 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
Human Factors
2 (2-0-4)
300001607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
Social Phychology of Disability
2 (2-0-4)
300001608 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
1 (0-2-1)
300001609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
Social Dance for Health and Personality Development
1 (0-2-1)
300001610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Recreation for Life Quality Development
1 (0-2-1)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
300011001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
Quality Administration in Organization
2 (1-2-3)
300011051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
300012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-2-5)
301000101 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
301000104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics
3 (2-2-5)
301000105 ความแข็งแรงของวัสดุ
Strength of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : 301000101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
301012001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล
Fluid Mechanics in Mechanical Work
3 (3-0-6)
301012002 เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
301012003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engine
3 (3-0-6)
301012004 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
Mechanical Part Drawing By CAD
3 (2-3-5)
301012005 งานส่งถ่ายกำลัง
Power Transmission Practice
3 (2-2-5)
301012006 งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
Pump and Air Compressor practice
3 (2-3-5)
301012007 งานทดลองเครื่องกล
Mechanicals Laboratory
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
301012101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Control Engine Practice
3 (2-3-5)
301012102 งานไฟฟ้ายานยนต์
Electrical Vehicle Practice
3 (2-3-5)
301012103 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์
Suspension and Transmission Practice
3 (2-3-5)
301012104 งานปรับอากาศยานยนต์
Vehicle Air-condition Practice
3 (2-3-5)
301012105 งานเกียร์อัตโนมัติ
Automatic Transmission Gear Practice
3 (2-3-5)
301012106 งานปรับแต่งเครื่องยนต์
Engine Tune-Up Practice
3 (2-3-5)
301012107 งานเครื่องมือกลยานยนต์
Automotive Machine Tools Practice
3 (2-3-5)
301012108 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
Diesel Pump and Nozzle Testing Practice
3 (2-3-5)
301012109 งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก
Alternative Energy Vehicles Practice
3 (2-3-5)
301012110 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล
Repair of gasoline and diesel engine Practice
3 (2-3-5)
301012111 กลศาสตร์ยานยนต์
Mechanic of Vehicles
3 (3-0-6)
301012201 งานเครื่องกลต้นกำลัง
Industrial Power Generator Service
3 (2-3-5)
301012202 งานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
Industrial Refrigerator and Air-Condition Service
3 (2-3-5)
301012203 งานระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
Steam Plant Service
3 (2-3-5)
301012204 งานเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
Industrial Machine Service
3 (2-3-5)
301012205 งานส่งถ่ายความร้อนในงานอุตสาหกรรม
Heat Transfer in Industrial Practice
3 (2-3-5)
301012206 วิศวกรรมโรงต้นกำลัง
Power Plant Engineering
3 (3-0-6)
301012207 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
Industrial Energy Management
3 (3-0-6)
301012208 พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม
Industrial Alternative Energy
3 (3-0-6)
301012209 การทำความเย็นอุตสาหกรรม
Industrial Refrigeration
3 (3-0-6)
301012210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม
Industrial Air-Conditioning
3 (3-0-6)
301012301 เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์
Automotive Body Repair Technology
3 (2-3-5)
301012302 เทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์
Automotive Painting Repair Technology
3 (2-3-5)
301012303 การบริหารศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
Body and Paint Automotive Service Center Management
3 (3-0-6)
301012304 เทคโนโลยีงานซ่อมตัดเปลี่ยนชิ้นตัวถังรถยนต์
Automotive Body Repair by Cut and Replace Technology
3 (2-3-5)
301012305 เทคโนโลยีงานพ่นสีเมทัลลิคและสีมุก
Metallic and Perl Spray Technology
3 (2-3-5)
301012306 เทคโนโลยีงานซ่อมดึงดัดตัวถังรถยนต์
Automotive Body Repair by Bending Technology
3 (2-3-5)
301012307 งานปรับแต่งและเทียบสีพ่นซ่อมรถยนต์
Color Matching
3 (2-3-5)
301012308 ปัญหาพิเศษงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
Body and Paint Repair Solving Problem
3 (2-3-5)
301012309 เทคโนโลยีงานซ่อมสีด้วยวิธีพิเศษ
Paint Repair Technology By Special Method
3 (2-3-5)
301012310 เทคโนโลยีงานประดับยนต์
Car Accessories Technology
3 (2-3-5)
301012401 เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า
Power Plant Technology
2 (2-0-4)
301012402 ระบบผลิตไฟฟ้า
Electricity Generating System
2 (1-2-3)
301012403 งานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจำลอง
Power Plant Simulator Operations
3 (2-3-5)
301012404 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
Maintenance Machinery in Electricity Generating Industrial Practice
3 (2-3-5)
301012405 การจัดการและการวางแผนบำรุงรักษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
Maintenance and Management Planning in Electricity Generating Industrial
2 (2-0-4)
301012406 งานระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
Steam System in Electricity Generating Industrial Practice
3 (2-3-5)
301012407 งานส่งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
Heat Transfer in Electricity Generating Industrial Practice
3 (2-3-5)
301012501 พื้นฐานเครื่องจักรกลหนัก
Introduction to Heavy Equipment
3 (3-0-6)
301012502 งานเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องจักรกลหนัก
Diesel Heavy Engine Practice
3 (2-3-5)
301012503 งานระบบส่งกำลังและเครื่องล่างเครื่องจักรกลหนัก
Heavy Equipment Power Train and Undercarriage
3 (2-3-5)
301012504 งานไฮดรอลิกส์เครื่องจักรกลหนัก
Hydraulics of Machinery
3 (2-3-5)
301012505 งานระบบเบรกและบังคับเลี้ยวเครื่องจักรกลหนัก
Heavy Equipment Brake and Steering System Practice
3 (2-3-5)
301012506 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลหนัก
Heavy Equipment Electricity and Electronics Practice
3 (2-3-5)
301012507 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลหนักสมัยใหม่
Heavy Equipment Technology
3 (3-0-6)
301012508 การจัดการอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
Parts Management and Maintenance of Machinery
3 (2-3-5)
301012601 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Technology
2 (2-0-4)
301012602 แบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
Batteries and Electrical Charging System for Electric Vehicle
2 (1-3-3)
301012603 งานระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า
Transmission and Powertrain System Practice for Electric Vehicle
3 (2-3-5)
301012604 งานระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Control System Practice
2 (1-3-3)
301012605 งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า
Electronic and Electric System Practice for Electric Vehicle
3 (2-3-5)
301012606 งานระบบเครื่องล่างยานยนต์ไฟฟ้า
Suspensions System Practice for Electric Vehicle
2 (1-3-3)
301012607 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Diagnosis Practice
2 (1-3-3)
301012608 การบริหารจัดการธุรกิจบริการยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Business Management
2 (1-3-3)
301012609 เทคโนโลยีความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Safety Technology
2 (1-2-3)
301012701 งานระบบดิจิทัลในยานยนต์
Vehicle Digital System Practice
3 (2-3-5)
301012702 งานเทคโนโลยีเซนเซอร์ยานยนต์
Vehicle Sensor Technology Practice
3 (2-3-5)
301012703 งานโปรแกรมควบคุมยานยนต์
Vehicle Control Program Practice
3 (2-3-5)
301012704 งานระบบสื่อสารและเครือข่ายยานยนต์
Communication and Networks Vehicle System Practice
3 (2-3-5)
301012705 งานแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์
Mechatronic Vehicle Practice
3 (2-3-5)
301012706 งานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Technology Practice
3 (2-3-5)
301012707 งานเทคโนโลยียานยนต์ไฮบริด
Hybrid Vehicle Technology Practice
3 (2-3-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล