** หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย Account Wifi ของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องกรอก @live.rmutl.ac.th
หากพบปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook : AritRmutl