ติดต่อเรา

  • Address

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  • Email address

    arit@rmutl.ac.th
  • Contacts info

    โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1626, 1619

ติดต่อเรา