รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี / Diploma in Accounting

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 57 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 22 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPCC402 การขายเบื้องต้น
Basic Selling
3 (2-2-5)
DIPCC403 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
Business and Entrepreneurship
3 (2-2-5)
DIPCC407 การปฏิบัติงานสำนักงาน
Office Operations
3 (2-2-5)
DIPCC408 การบัญชีเบื้องต้น 1
Basic Accounting 1
3 (2-2-5)
DIPCC409 การบัญชีเบื้องต้น 2
Basic Accounting 2
3 (2-2-5)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPAC501 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1
Profession Experience Activity 1
0 (0-2-0)
DIPAC502 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2
Profession Experience Activity 2
0 (0-2-0)
DIPAC503 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3
Profession Experience Activity 3
0 (0-2-0)
DIPAC504 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4
Profession Experience Activity 4
0 (0-2-0)
DIPAC505 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 57
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC201 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
3 (2-2-5)
DIPCC203 หลักการจัดการ
Principles of Management
3 (3-0-6)
DIPCC204 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
DIPCC206 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบัญชี
Information Technology in Accounting
3 (2-2-5)
DIPCC210 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 22
DIPAC201 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
3 (2-2-5)
DIPAC202 การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
3 (2-2-5)
DIPAC203 การบัญชีต้นทุน 1
Cost Accounting 1
3 (2-2-5)
DIPAC204 การบัญชีต้นทุน 2
Cost Accounting 2
3 (2-2-5)
DIPAC205 การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
3 (2-2-5)
DIPAC206 การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
DIPAC207 การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
3 (2-2-5)
DIPAC208 สัมมนาทางการบัญชี
Seminar in Accounting
1 (0-2-1)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPAC301 ระบบบัญชี
Accounting Systems
3 (2-2-5)
DIPAC302 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
Software Package for Accounting
3 (2-2-5)
DIPAC303 การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3 (2-2-5)
DIPAC304 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
Internal Control and Internal Auditing
3 (3-0-6)
DIPAC305 การสอบบัญชี
Auditing
3 (3-0-6)
DIPAC306 การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ
Budgetary Planning and Control
3 (3-0-6)
DIPAC307 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Report Analysis
3 (3-0-6)
DIPAC308 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
3 (3-0-6)
DIPAC309 กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business Law
3 (3-0-6)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPAC209 ฝึกงานทางการบัญชี
Accounting Internship
4 (0-40-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPAC210 โครงงานเฉพาะทางการบัญชี
Project in Accounting
4 (0-12-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี