ข้อมูลอาจารย์

รุจาภา สุกใส

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 24 มี.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
  ประเทศ : ไทย

 • 15 มิ.ย. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยภาคกลาง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ