รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล / Diploma in Digital Business Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPCC401 การบัญชีเบื้องต้น
Basic Accounting
3 (2-2-5)
DIPCC402 การขายเบื้องต้น
Basic Selling
3 (2-2-5)
DIPCC403 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
Business and Entrepreneurship
3 (2-2-5)
DIPCC410 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
Computer and Maintenance
3 (2-2-5)
DIPCC411 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
Business Computer and Information
3 (2-2-5)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPDB501 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1
Profession Experience Activity 1
0 (0-2-0)
DIPDB502 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2
Profession Experience Activity 2
0 (0-2-0)
DIPDB503 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3
Profession Experience Activity 3
0 (0-2-0)
DIPDB504 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4
Profession Experience Activity 4
0 (0-2-0)
DIPDB505 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC202 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3 (2-2-5)
DIPCC203 หลักการจัดการ
Principles of Management
3 (3-0-6)
DIPCC205 หลักการตลาดในงานธุรกิจดิจิทัล
Principles of Marketing for Digital Business
3 (2-2-5)
DIPCC209 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
Digital Technology for Career Management
3 (2-2-5)
DIPCC213 ธุรกิจดิจิทัล
Digital Business
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
DIPDB201 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
Business Computer Programming Development
3 (2-2-5)
DIPDB202 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
Business Database Management System
3 (2-2-5)
DIPDB203 โครงสร้างข้อมูล
Data Structure
3 (2-2-5)
DIPDB204 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่อธุรกิจ
Business Web Application Development
3 (2-2-5)
DIPDB205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
Business System Analysis and Design
3 (2-2-5)
DIPDB206 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network
3 (2-2-5)
DIPDB207 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
Computer Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPDB301 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Program Development
3 (2-2-5)
DIPDB302 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
3 (2-2-5)
DIPDB303 การจัดการคลังข้อมูลทางธุรกิจ
Business Data Warehouse Management
3 (2-2-5)
DIPDB304 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานทางธุรกิจ
Application of Business Office Programs
3 (2-2-5)
DIPDB305 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3 (2-2-5)
DIPDB306 การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
Business Website Development by Program Package
3 (2-2-5)
DIPDB307 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับงานธุรกิจ
Object-Oriented Programming for Business
3 (2-2-5)
DIPDB308 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการแสดงภาพข้อมูลทางธุรกิจ
Business Data Visualization Package
3 (2-2-5)
DIPDB309 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Business Data Analysis Package
3 (2-2-5)
DIPDB310 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
Marketing Data Analysis
3 (2-2-5)
DIPDB311 โปรแกรมสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Statistical Programs for Business Data Analysis
3 (2-2-5)
DIPDB312 โปรแกรมตารางงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
Spreadsheet for Data Analysis
3 (2-2-5)
DIPDB313 การทำเหมืองข้อมูล
Data Mining
3 (2-2-5)
DIPDB314 เทคโนโลยีมัลติมีเดียทางธุรกิจ
Business Multimedia Technology
3 (2-2-5)
DIPDB315 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ
Business Computer Graphic
3 (2-2-5)
DIPDB316 การผลิตสื่อดิจิทัลในงานธุรกิจ
Business Digital Media Production
3 (2-2-5)
DIPDB317 เครือข่ายทางสังคมและการทำธุรกรรม
Social Network and Commerce
3 (2-2-5)
DIPDB318 โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิติเพื่อธุรกิจ
Business 2 Dimension Animation Design
3 (2-2-5)
DIPDB319 เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง
Augmented Reality Technology
3 (2-2-5)
DIPDB320 การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจ
Publishing Design for Business
3 (2-2-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPDB208 ฝึกงานทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
Digital Technology Business Internship
4 (0-40-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPDB209 โครงงานทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
Project in Digital Technology Business
4 (0-12-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ