ข้อมูลอาจารย์

อารยา นุ่มนิ่ม

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 3 มิ.ย. 2537
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ประเทศ : ไทย

 • 14 ต.ค. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ