ข้อมูลอาจารย์

สุขุมาล ตั้วสกุล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 13 ต.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer use
  สาขา : การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ประเทศ : ไทย

 • 6 มี.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ