รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ / Certificate in Vocational Education Engineering Preparation Program

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มสุขภาพ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 95 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 26 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 25 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 36 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 10
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 10
(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
CERCC503 กิจกรรมศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
0 (0-2-1)
CERCC504 กิจกรรมความสุขในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Happiness in Lifelong Learning
0 (0-2-1)
CERCC505 กิจกรรมสุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
0 (0-2-1)
CERCC506 กิจกรรมภูมิปัญญาและคุณค่าแห่งวิถีชีวิต
Wisdom and Way of Live Value
0 (0-2-1)
CERCC507 กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อสังคม
Social Innovation
0 (0-2-1)
CERCC508 กิจกรรมการนำสร้างสุข
Leadership of Happiness
0 (0-2-1)
(3) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 27
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 4
GECLC101 ภาษาไทยพื้นฐาน
Fundamental Thai
2 (2-0-4)
GECLC102 ภาษาไทยเพื่อการสืบค้นและการเขียนรายงาน
Thai for Searching and Writing Reports
1 (1-0-2)
GECLC103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1 (1-0-2)
GECLC104 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai for Creativity
1 (1-0-2)
GECLC105 การพูดและการเขียนเพื่องานอาชีพ
Speaking and Writing for Career
1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GECLC201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
English for Everyday Communication 1
2 (1-2-3)
GECLC202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
English for Everyday Communication 2
2 (1-2-3)
GECLC203 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 1
English for World Outlook 1
1 (0-2-1)
GECLC204 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 2
English for World Outlook 2
1 (0-2-1)
GECLC212 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน
English for Reading and Writing
2 (1-2-3)
GECLC213 ภาษาจีนพื้นฐาน
Basic Chinese
2 (1-2-3)
GECLC214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 4
GECSC102 กลศาสตร์
Mechanics
2 (1-2-3)
GECSC107 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
2 (2-0-4)
GECSC113 วิทยาการคำนวณ
Computing Science
2 (1-2-3)
GECSC114 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GECSO101 จริยธรรมกับความเป็นพลเมือง
Citizenship and Morals
2 (2-0-4)
GECSO102 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King's Philosophy for Sustainable Development
1 (1-0-2)
GECSO103 ภูมิศาสตร์กับภูมิสังคม
Geography and Geo-Social
1 (1-0-2)
GECSO104 พื้นฐานอารยธรรมไทย และอารยธรรมตะวันออก
Thai Civilization and Oriental Civilization
1 (1-0-2)
GECSO105 พื้นฐานอารยธรรมโลก
World Civilization
1 (1-0-2)
GECSO106 เหตุการณ์ปัจจุบัน
Current Affairs
1 (1-0-2)
GECSO107 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
1 (1-0-2)
GECSO108 กฎหมายกับชีวิต
Law and Life
1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6
GECSC201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
Basic Mathematics 1
3 (3-0-6)
GECSC202 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
Basic Mathematics 2
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 2
GECSO201 ภูมิปัญญาแห่งชีวิต
The Wisdom of Life
1 (1-0-2)
GECSO202 ความงดงามแห่งล้านนา
The Beauty of Lanna
2 (1-2-3)
GECSO203 ทัศนศิลป์
Visual Arts
2 (1-2-3)
GECSO204 การถ่ายภาพ
Photography
2 (1-2-3)
- กลุ่มสุขภาพ 2
GECSO301 เพศศึกษา
Sexuality Education
1 (1-0-2)
GECSO302 ความปลอดภัยในชีวิต
Life Safety
1 (1-0-2)
GECSO303 กรีฑา
Track and Field
1 (0-2-1)
GECSO304 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
1 (0-2-1)
GECSO305 แบดมินตัน
Badminton
1 (0-2-1)
GECSO306 วอลเลย์บอล
Volleyball
1 (0-2-1)
GECSO307 บาสเกตบอล
Basketball
1 (0-2-1)
GECSO308 ลีลาศ
Social Dance
1 (0-2-1)
GECSO309 ศิลปะการป้องกันตัว
Martial Arts
1 (0-2-1)
GECSO311 อาหารและสุขภาพ
Food and Health
1 (0-2-1)
GECSO312 ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน
Everyday Life Skills
1 (0-2-1)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 95
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 26
CERCC501 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
2 (2-0-4)
CERCC502 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
2 (1-2-3)
GECLC205 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิศวกรรม 1
English for Engineering 1
1 (0-2-1)
GECLC206 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิศวกรรม 2
English for Engineering 2
1 (0-2-1)
GECLC211 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
English for Listening and Speaking
2 (1-2-3)
GECSC104 ฟิสิกส์ของคลื่น แสง และเสียง
Wave Light and Sounds in Physics
2 (1-2-3)
GECSC105 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Fundamental to Electrical and Electronics
2 (1-2-3)
GECSC108 หลักเคมี 2
Principles of Chemistry 2
2 (2-0-4)
GECSC109 หลักเคมี 3
Principles of Chemistry 3
2 (1-2-3)
GECSC110 หลักเคมี 4
Principles of Chemistry 4
2 (1-2-3)
GECSC111 ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
2 (1-2-3)
GECSC203 คณิตศาสตร์เพื่องานอาชีพ 1
Mathematics for Career 1
3 (3-0-6)
GECSC204 คณิตศาสตร์เพื่องานอาชีพ 2
Mathematics for Career 2
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 25
CERCC101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
Basic Engineering Training
3 (1-6-4)
CERCC102 พื้นฐานเขียนแบบวิศวกรรม
Technical Drawing for Engineering
2 (1-2-3)
CERCC103 พื้นฐานงานก่อสร้าง
Basic Construction Engineering
2 (1-3-3)
CERCC104 การแนะนำสู่วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
Introduction to Engineering Profession
2 (1-2-3)
CERCC105 วัสดุศาสตร์
Materials Science
2 (2-0-4)
CERCC106 พื้นฐานงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Basic Electrics and Electronics
2 (1-3-3)
CERCC107 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
Sheet Metal Welding
2 (1-3-3)
CERCC108 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
2 (1-2-3)
CERCC109 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication System and Networking
2 (1-2-3)
CERCC110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
2 (1-2-3)
CERCC111 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
2 (2-0-4)
GECSC103 เทอร์โมฟลูอิดเบื้องต้น
Fundamental to Thermofluid
2 (1-2-3)
GECSC205 แคลคูลัสเพื่องานอาชีพ
Calculus for Career
3 (3-0-6)
GECSC206 สถิติพื้นฐาน
Basic Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 36
CERCC112 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 1
Scientific Project-Based Learning 1
3 (2-3-5)
CERCC113 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 2
Scientific Project-Based Learning 2
3 (2-3-5)
CERCC114 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1
Engineering Project-Based Learning 1
3 (2-3-5)
CERCC115 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2
Engineering Project-Based Learning 2
3 (2-3-5)
CEREN101 วัสดุก่อสร้าง
Construction Materials
2 (2-0-4)
CEREN102 การเขียนแบบโยธา
Construction Drawing
2 (1-3-3)
CEREN103 หุ่นจำลองโครงสร้าง
Structure Model
2 (1-3-3)
CEREN104 เทคนิคก่อสร้าง
Construction Techniques
2 (1-3-3)
CEREN105 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์
Computer-Aided Design and Drafting
2 (1-3-3)
CEREN106 เทคโนโลยีคอนกรีต
Concrete Technology
2 (1-3-3)
CEREN107 การสำรวจเบื้องต้น
Surveying
2 (1-3-3)
CEREN108 โครงสร้างเบื้องต้น
Fundamental Structures
2 (2-0-4)
CEREN109 การประมาณราคา
Cost Estimation
2 (2-0-4)
CEREN110 ระบบงานสุขาภิบาล
Sanitary System
2 (1-3-3)
CEREN111 กฎหมายในงานก่อสร้าง
Construction Law
2 (2-0-4)
CEREN112 งานไฟฟ้าในอาคาร
Building Electrical
2 (1-3-3)
CEREN201 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Process
2 (2-0-4)
CEREN202 งานวัดละเอียด
Detailed Measurement Work
2 (1-3-3)
CEREN203 วัสดุงานวิศวกรรม
Engineering Material
2 (2-0-4)
CEREN204 เขียนแบบเครื่องกล
Machine Drawing
2 (1-3-3)
CEREN205 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Mechanical Parts
2 (2-0-4)
CEREN206 การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล
Machine Tools
2 (0-6-2)
CEREN207 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและเขียนแบบ
Computer Aided Design and Drafting
2 (1-3-3)
CEREN208 กลไกและเครื่องจักรกล
Mechanics and Machinery
2 (1-3-3)
CEREN209 งานไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Industrial Electrical
2 (1-3-3)
CEREN210 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics
2 (1-3-3)
CEREN211 การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
CNC Machine Tool
2 (0-6-2)
CEREN212 บำรุงรักษาเครื่องมือกล
Machine Tools Maintenance
2 (1-3-3)
CEREN213 ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
2 (1-3-3)
CEREN214 พัดลม เครื่องสูบ เครื่องอัดและระบบท่อ
Fan Pump Compressor and Piping System
2 (1-3-3)
CEREN215 เทคโนโลยียานยนต์
Automotive Technology
2 (1-3-3)
CEREN216 งานโลหะแผ่นและท่อ
Sheet Metal and Piping
2 (1-3-3)
CEREN301 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
Electronic Devices and Circuits
2 (1-3-3)
CEREN302 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
DC Circiuts
2 (1-3-3)
CEREN303 งานเดินสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้า
Practice Wiring and Transformers
2 (1-3-3)
CEREN304 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
AC Circiuts
2 (1-3-3)
CEREN305 วงจรดิจิทัล
Digital Circiuts
2 (1-3-3)
CEREN306 พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานระบบโซลาร์เซลล์
Fundamental and Application of Photovoltaic Systems
2 (1-3-3)
CEREN307 ไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์
Microcontroller and Sensor
2 (1-3-3)
CEREN308 เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
D.C. Electrical Machine
2 (1-3-3)
CEREN309 หลักการไฟฟ้าสื่อสารเบื้องต้น
Fundamental of Telecommunication Systems
2 (2-0-4)
CEREN310 เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ
A.C. Electrical Machine
2 (1-3-3)
CEREN311 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
Programmable Logic Control
2 (1-3-3)
CEREN312 การควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น
Basic Automatic Controls
2 (1-3-3)
CEREN313 เขียนแบบไฟฟ้า
Electrical Drawing
2 (1-3-3)
CEREN401 วงจรไฟฟ้า
Electrical Circuits
2 (1-3-3)
CEREN402 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
Basic Machine Tools
2 (1-3-3)
CEREN403 เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic Mechatronics
2 (1-3-3)
CEREN404 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุม
Electrical Machine and Control
2 (1-3-3)
CEREN405 หุ่นยนต์เบื้องต้น
Basic Robot
2 (1-3-3)
CEREN406 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์งานวิศวกรรม
Computer-Aided for Engineering Analysis
2 (1-3-3)
CEREN407 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Internet of Things (IoT)
2 (1-3-3)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
CERCC116 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
Job Training
4 (0-40-0)
CERCC117 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 1
Job Training 1
2 (0-20-0)
CERCC118 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 2
Job Training 2
2 (0-20-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
CERCC119 โครงงานเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
Pre-Engineering Project
4 (0-12-4)
CERCC120 โครงงานเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1
Pre-Engineering Project 1
2 (1-3-3)
CERCC121 โครงงานเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2
Pre-Engineering Project 2
2 (0-6-2)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี