ข้อมูลอาจารย์

ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 17 ส.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Building and civil engineering
  สาขา : วิศวกรรมโยธา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ