รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร / Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Communication Design

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16
BAACC401 หลักการเขียนแบบ
Principle of Drafting
2 (1-3-3)
BAACC402 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ
Research Methodology in Design
2 (2-0-4)
BAACD101 ประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับงานออกแบบสื่อสาร
Art History for Communication Design
2 (2-0-4)
BFACC401 ศิลปะประจำชาติ
Traditional Thai Art
2 (1-3-3)
BFACC402 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
BFACC403 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
BFACC404 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition
2 (1-3-3)
BFACC405 ล้านนาศึกษา
Lanna Studies
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60
BAACD102 วาดเส้นสำหรับงานออกแบบสื่อสาร
Drawing for Communication Design
2 (1-3-3)
BAACD103 การสื่อสารสำหรับงานออกแบบสื่อ
Communication for Media Design
2 (2-0-4)
BAACD104 การถ่ายภาพ
Photography
2 (2-0-4)
BAACD105 ปฏิบัติการถ่ายภาพ
Practice on Photography
3 (0-6-3)
BAACD106 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสื่อสาร
Computer for Communication Design
3 (0-6-3)
BAACD107 การเขียนบทเพื่อการสื่อสาร
Script Writing for Communication
2 (1-3-3)
BAACD108 การโฆษณา
Advertising
2 (2-0-4)
BAACD109 การจัดการและบริหารธุรกิจออกแบบสื่อ
Management and Administration for Media Design Business
2 (2-0-4)
BAACD110 การออกแบบกราฟิก
Graphic Design
2 (2-0-4)
BAACD111 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิก
Practice on Graphic Design
3 (0-6-3)
BAACD112 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
Publication Design
3 (0-6-3)
BAACD113 แอนิเมชั่น
Animation
2 (2-0-4)
BAACD114 การออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ
2D Animation Design
3 (0-6-3)
BAACD115 การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ
3D Animation Design
3 (0-6-3)
BAACD116 วิดีโอและโทรทัศน์
Video and Television
2 (2-0-4)
BAACD117 การผลิตวิดีโอและโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Video and Television Production
3 (0-6-3)
BAACD118 การผลิตรายการโทรทัศน์
Television Production
3 (0-6-3)
BAACD119 เวบไซต์และอินเตอร์เฟซ
Website and Interface
2 (2-0-4)
BAACD120 การออกแบบเวบไซต์และอินเตอร์เฟซ
Website and Interface Design
3 (0-6-3)
BAACD121 การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร
Communication Design Thesis Preparation
2 (2-0-4)
BAACD122 ศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร
Communication Design Thesis
6 (0-18-0)
BAACD123 การศึกษาดูงานทางออกแบบสื่อสาร
Technical Visit on Communication Design
2 (0-6-0)
BAACD124 ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบสื่อสาร
Job Internship in Communication Design
3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
BAACD125 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบสื่อสาร
Photography for Communication Design
3 (1-4-4)
BAACD126 การออกแบบภาพประกอบ
Illustration Design
3 (1-4-4)
BAACD127 การจัดการข้อมูลเพื่องานออกแบบสื่อสาร
Information Management for Communication Design
3 (1-4-4)
BAACD128 การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
Graphic Design for Packaging
3 (1-4-4)
BAACD129 การออกแบบสื่อสารแบรนด์
Communication Design for Branding
3 (1-4-4)
BAACD130 การออกแบบรณรงค์โฆษณา
Design for Advertising Campaign
3 (1-4-4)
BAACD131 การออกแบบภาพยนตร์โฆษณา
Television Commercial Design
3 (1-4-4)
BAACD132 การออกแบบเสียง
Sound Design
3 (1-4-4)
BAACD133 การสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษ
Visual Effect
3 (1-4-4)
BAACD134 การออกแบบแอปพลิเคชั่นและเกม
Application and Game Design
3 (1-4-4)
BAACD135 การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ
Interactive Design
3 (1-4-4)
BAACD136 การซ้อนภาพเพื่องานเคลื่อนไหว
Match Moving
3 (1-4-4)
BAACD137 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
Motion Graphic Design
3 (1-4-4)
BAACD138 การสร้างโมเดลและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Modeling and Simulation
3 (1-4-4)
BAACD139 การออกแบบข้อมูลกราฟิก
Infographic Design
3 (1-4-4)
BAACD140 การออกแบบดิสเพลย์
Display Design
3 (1-4-4)
BAACD141 กิจกรรมพิเศษทางการตลาด
Special Event Marketing
3 (1-4-4)
BAACD142 การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิตอล
Digital Publication Design
3 (1-4-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ