ข้อมูลอาจารย์

รินรดา สันติอาภรณ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 4 มี.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Design
  สาขา : การออกแบบมัลติมีเดีย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

 • 15 ก.ย. 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Design
  สาขา : การออกแบบ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ