รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ / Diploma in Electronics Automation

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 59 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPET101 งานพื้นฐานไฟฟ้า
Basic Electrical Practice
2 (1-3-3)
DIPET102 วงจรดิจิทัลเบื้องต้น
Basic Digital Circuit
2 (1-2-3)
DIPET103 งานแผ่นวงจรพิมพ์เบื้องต้น
Basic Printed Circuit Board
2 (1-2-3)
DIPET104 งานเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electrical and Electronic Drawing
2 (1-2-3)
DIPET105 งานพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
Basic Electronic Practice
2 (1-2-3)
DIPMT102 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
Basic Skills Practice
2 (0-6-2)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC312 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Professional Activities 1
0 (0-2-0)
DIPCC313 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Professional Activities 2
0 (0-2-0)
DIPCC314 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Professional Activities 3
0 (0-2-0)
DIPCC315 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Professional Activities 4
0 (0-2-0)
DIPCC316 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Physical Science for Agriculture
3 (2-3-5)
GEDSC305 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
Science for Electrical and Electronic
3 (2-3-5)
GEDSC306 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับโลหะวิทยาเบื้องต้น
Physical Science for Elementary of Metallurgy
3 (3-0-6)
GEDSC307 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับช่างเทคนิค
Physical Science for Technicians
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
GEDSC404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
GEDSC405 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-6)
GEDSC406 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-6)
GEDSC407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 59
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC301 การบริหารงานคุณภาพและการเป็นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่
Quality Administration and Modern SME Entrepreneurship
2 (1-2-3)
DIPCC302 กฏหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
DIPCC303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-3-5)
DIPCC306 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices
3 (2-3-5)
DIPCC307 วงจรไฟฟ้า
Electric circuits
3 (3-0-6)
DIPCC308 ดิจิทัลเทคนิค
Digital Techniques
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 24
DIPET401 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
DIPET402 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic circuits
3 (2-3-5)
DIPET403 เครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Instrument and Measurement
3 (2-3-5)
DIPET404 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducer
3 (2-3-5)
DIPET405 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
3 (2-3-5)
DIPET406 เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์
Production Technology in Electronics
3 (2-2-5)
DIPET407 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller Technology
3 (2-3-5)
DIPET408 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Programmable Logic Controller
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPET501 วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronic circuit
3 (2-3-5)
DIPET502 การควบคุมการเคลื่อนที่และตำแหน่ง
Motion and Position Control
3 (1-4-4)
DIPET503 อินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่งเบื้องต้น
Basic Internet of Things
3 (2-3-5)
DIPET504 การควบคุมกระบวนการ
Process Control
3 (1-4-4)
DIPET505 ระบบโรงงานอัตโนมัติ
Automation Factory System
3 (1-4-4)
DIPET506 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
Embedded Technology
3 (1-4-4)
DIPET507 การประมวลผลภาพเบื้องต้น
Basic Digital Image Processing
3 (3-0-6)
DIPET508 ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 1
Special Problem in Industrial Electronic and Automation system 1
3 (2-3-5)
DIPET509 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 1
Industrial Electronice and Automation system 1
3 (2-3-5)
DIPET510 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 2
Industrial Electronice and Automation system 2
3 (2-3-5)
DIPET511 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 3
Industrial Electronice and Automation system 3
3 (2-3-5)
DIPET512 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 4
Industrial Electronice and Automation system 4
3 (2-3-5)
DIPET513 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 5
Industrial Electronice and Automation system 5
3 (2-3-5)
DIPET514 ระบบโทรคมนาคม
Telecommunication System
3 (2-2-5)
DIPET515 เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์และการบิน
Electronic and Flight Instrumentations
3 (2-3-5)
DIPET516 ระบบโทรศัพท์
Telephone System
3 (3-0-6)
DIPET517 ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 1
Special Problem in Electronic Communication 1
3 (3-0-6)
DIPET518 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network
3 (2-3-5)
DIPET519 สายส่งวิทยุและสายอากาศ
Radio Transmission Line and Antenna
3 (2-3-5)
DIPET520 ระบบระบุลักษณะทางคลื่นวิทยุ
Radio Frequency Identification (RFID) System
3 (2-3-5)
DIPET521 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่
Wireless and Mobile Network Technology
3 (2-3-5)
DIPET522 การออกแบบวงจรลอจิก
Logic Circuit Design
3 (2-3-5)
DIPET523 ระบบการสื่อสารเส้นใยแก้วนำแสง
Fiber Optic Communication Systems
3 (2-3-5)
DIPET524 ระบบสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communication
3 (2-3-5)
DIPET525 ระบบสื่อสารไมโครเวฟ
Microwave Communication System
3 (2-3-5)
DIPET526 งานอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 1
Electronics Communication Work 1
3 (2-3-5)
DIPET527 งานอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 2
Electronics Communication Work 2
3 (2-3-5)
DIPET528 งานอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 3
Electronics Communication Work 3
3 (2-3-5)
DIPET529 งานอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 4
Electronics Communication Work 4
3 (2-3-5)
DIPET530 งานอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 5
Electronics Communication Work 5
3 (2-3-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPET601 ฝึกงาน
Work Practice
4 (0-20-0)
DIPET602 ฝึกงาน 1
Work Practice 1
2 (0-10-0)
DIPET603 ฝึกงาน 2
Work Practice 2
2 (0-10-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPET701 โครงงาน
Project
4 (0-12-0)
DIPET702 โครงงาน 1
Project 1
2 (0-6-0)
DIPET703 โครงงาน 2
Project 2
2 (0-6-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี