ข้อมูลอาจารย์

อัญชลี พานิชเจริญ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 14 มี.ค. 2531
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer use
  สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยครูลำปาง
  ประเทศ : ไทย

 • 21 พ.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ