รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ / Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 99
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 32
ENGCC510 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mathematics 1
3 (3-0-6)
ENGCC511 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Engineering Mathematics 2
3 (3-0-6)
ENGCC512 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
Engineering Mathematics 3
3 (3-0-6)
ENGCC513 หลักมูลของเคมี
Fundamentals of Chemistry
3 (2-3-5)
ENGCC514 หลักมูลของฟิสิกส์ 1
Fundamentals of Physics 1
3 (2-3-5)
ENGCC515 หลักมูลของฟิสิกส์ 2
Fundamentals of Physics 2
3 (2-3-5)
ENGCC516 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Graphics
2 (1-3-3)
ENGCC517 หลักการของกลศาสตร์วิศวกรรม
Principles of Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC518 กลศาสตร์ของวัสดุ
Mechanics of Materials
3 (3-0-6)
ENGCC519 หลักการของวัสดุวิศวกรรม
Principles of Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC520 วิศวกรรมอุณหภาพและของไหล
Thermal and Fluid Engineering
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55
ENGCC523 แนะนำวิชาชีพวิศวกรรม
Introduction to Engineering Professionals
1 (1-0-2)
ENGCC524 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
Basic Engineering Skill Training 1
2 (0-6-2)
ENGCC525 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
Basic Engineering Skill Training 2
2 (0-6-2)
ENGMC501 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Project Based Learning of Computer Programing
1 (0-3-1)
ENGMC502 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของระบบควบคุมเบื้องต้น
Project Based Learning of Basic Control Systems
1 (0-3-1)
ENGMC503 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของการออกแบบกลไก
Project Based Learning of Mechanism Design
1 (0-3-1)
ENGMC504 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Project Based Learning of Internet of Things
1 (0-3-1)
ENGMC505 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานทางเมคคาทรอนิกส์ 1
Project Based Learning of Mechatronics 1
1 (0-3-1)
ENGMC506 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานทางเมคคาทรอนิกส์ 2
Project Based Learning of Mechatronics 2
1 (0-3-1)
ENGMC507 วงจรไฟฟ้าวิศวกรรม
Engineering Electric Circuits
3 (2-3-5)
ENGMC508 วงจรอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronic Circuits
3 (2-3-5)
ENGMC509 การแปลงผันพลังงานทางกลไฟฟ้า
Electro-mechanical Energy Conversion
3 (2-3-5)
ENGMC510 อุปกรณ์ตรวจจับและตัวกระตุ้น
Sensors and Actuators
3 (3-0-6)
ENGMC511 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ
Microcontroller and Interfacing
3 (2-3-5)
ENGMC512 สัญญาณและระบบ
Signals and Systems
3 (3-0-6)
ENGMC513 การจำลองและระบบควบคุม
Modeling and Control Systems
3 (3-0-6)
ENGMC514 พีแอลซีและระบบอัตโนมัติ
PLC and Automation Systems
3 (2-3-5)
ENGMC515 ระบบเมคคาทรอนิกส์และการเชื่อมต่อ
Mechatronics System and Interfacing
3 (2-3-5)
ENGMC516 การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design
3 (3-0-6)
ENGMC517 หลักการออกแบบวิศวกรรม
Principles of Engineering Design
3 (3-0-6)
ENGMC518 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
ENGMC519 การเตรียมโครงงานและสหกิจศึกษา
Project and Co-op Education Preparation
1 (0-3-1)
ENGMC520 สหกิจศึกษา 1
Cooperative Education 1
6 (0-36-0)
ENGMC521 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics Engineering Project
3 (0-9-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
ENGMC601 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและการควบคุมกระบวนการ
Industrial Instrumentation and Process Control
3 (2-3-5)
ENGMC602 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการรับภาพของเครื่อง
Industrial Robotics and Machine Vision
3 (2-3-5)
ENGMC603 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้งาน
Artificial Intelligence and Its Applications
3 (3-0-6)
ENGMC604 การเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้งาน
Machine Learning and Its Applications
3 (3-0-6)
ENGMC605 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics System Design
3 (3-0-6)
ENGMC606 การออกแบบและการวิเคราะห์ระบบควบคุมดิจิทัล
Digital Control System Analysis and Design
3 (3-0-6)
ENGMC607 การควบคุมแบบฟัซซี
Fuzzy Logic Control
3 (3-0-6)
ENGMC608 อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Power Electronics and Electric Drives
3 (3-0-6)
ENGMC609 มูลฐานของวิศวกรรมการผลิต
Fundamentals of Production Engineering
3 (3-0-6)
ENGMC610 การสั่นสะเทือนทางกล
Mechanical Vibration
3 (3-0-6)
ENGMC611 ไบโอนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน
Bionics and Its Applications
3 (3-0-6)
ENGMC612 เซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่สำหรับงานเมคคาทรอนิกส์
Fuel Cell and Battery for Mechatronics Applications
3 (3-0-6)
ENGMC613 วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับงานเมคคาทรอนิกส์
Software Engineering for Mechatronics Applications
3 (3-0-6)
ENGMC614 วิทยาการข้อมูลประยุกต์
Applied Data Science
3 (3-0-6)
ENGMC615 คอมพิวเตอร์ช่วยงานในระบบการผลิต
Computer Aided Manufacturing System
3 (2-3-5)
ENGMC616 การเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม
Engineering Entrepreneurship
3 (3-0-6)
ENGMC617 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
ENGMC618 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
3 (3-0-6)
ENGMC619 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Advanced Topic in Mechatronics Engineering
3 (3-0-6)
ENGMC620 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Special Problem in Mechatronics Engineering
3 (3-0-6)
ENGMC621 สหกิจศึกษา 2
Cooperative Education 2
6 (0-36-0)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สหวิทยาการ