ข้อมูลอาจารย์

ทะนุ ประเสริฐสุนทร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 5 ต.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Engineering
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 15 มิ.ย. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
  สถานที่ศึกษา : Brunel University
  ประเทศ : อังกฤษ สหราชอาณาจักร

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ