ข้อมูลอาจารย์

ลีรวัฒน์ สุภารัตน์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 5 เม.ย 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Electronics and automation
  สาขา : ไฟฟ้า
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ