รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ / Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ในสาขา 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-นอกสาขา 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
BOACC101 สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
Aesthetics and Personality Development
3 (2-2-5)
BOACC102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication
3 (2-2-5)
BOATH103 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
3 (3-0-6)
BOATH104 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
Tourist Behavior
3 (3-0-6)
BOATH105 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
BOATH106 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Human Resource Management for Tourism and Hospitality
3 (3-0-6)
BOATH107 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Information Technology for Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH108 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Ethics and Laws for Tourism and Hospitality
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36
BOATH109 ธุรกิจการบิน
Airline Business
3 (2-2-5)
BOATH110 งานมัคคุเทศก์
Tour Guiding
3 (1-4-4)
BOATH111 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism
3 (2-2-5)
BOATH112 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
Tourism Business Management
3 (2-2-5)
BOATH113 การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Marketing
3 (2-2-5)
BOATH114 การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการบริการ
Seminar on Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH115 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ
Research for Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH116 การดำเนินงานบริการส่วนหน้า
Front Office Operation
3 (2-2-5)
BOATH117 การดำเนินงานส่วนงานแม่บ้าน
Housekeeping Operation
3 (2-2-5)
BOATH118 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
3 (2-2-5)
BOATH119 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
Thai and International Food
3 (2-2-5)
BOATH120 การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
Catering Operation and Service
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ในสาขา 15
BOATH121 งานนำเที่ยวต่างประเทศ
Outbound Tour Operation
3 (1-4-4)
BOATH122 ประวัติศาสตร์ศิลป์
History of Art
3 (3-0-6)
BOATH123 เทศกาลและงานประเพณีไทย
Thai Festivals and Traditions
3 (2-2-5)
BOATH124 พุทธศาสนาและประติมานวิทยา
Buddhism and Iconography
3 (3-0-6)
BOATH125 อารยธรรมและศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Civilization and Religions
3 (3-0-6)
BOATH126 แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์
Historical Tourist Attractions and Conservation
3 (2-2-5)
BOATH127 สปาและการนวดแผนไทย
Thai Massage and Spa
3 (1-4-4)
BOATH128 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Health Tourism
3 (2-2-5)
BOATH129 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Agro Tourism
3 (2-2-5)
BOATH130 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Ecotourism
3 (2-2-5)
BOATH131 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
Community-Based Tourism
3 (2-2-5)
BOATH132 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism
3 (2-2-5)
BOATH133 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
Tourism Planning and Development
3 (2-2-5)
BOATH134 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว
Tourism Project Management
3 (2-2-5)
BOATH135 ธุรกิจของฝากและของที่ระลึก
Souvenir Business
3 (2-2-5)
BOATH136 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Logistics for Tourism Industry
3 (2-2-5)
BOATH137 การจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Meetings Incentives Conventions and Exhibitions
3 (2-2-5)
BOATH138 เรื่องเฉพาะทางการท่องเที่ยวและการบริการ
Selected Topics in Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH139 ศิลปะการแกะสลักและการจัดดอกไม้
Arts of Carving and Flower Arrangement
3 (1-4-4)
BOATH140 การดำเนินงานอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Operation
3 (2-2-5)
BOATH141 ผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการอาหาร
Food Production and Culinary Nutrition
3 (2-2-5)
BOATH142 การดำเนินงานครัวและภัตตาคาร
Kitchen and Restuarant Operation
3 (2-2-5)
BOATH143 การออกแบบและการตกแต่งอาหาร
Food Styling and Designs
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-นอกสาขา 15
BOATH144 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
English for Tourist Guide
3 (2-2-5)
BOATH145 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
English for Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH146 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
Correspondence English for Tourism Business and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH147 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ
English for Research in Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH148 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานและการศึกษาต่อ
English for Job Application and Further Study
3 (2-2-5)
BOATH149 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
Fundamental Chinese 1
3 (2-2-5)
BOATH150 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
Fundamental Chinese 2
3 (2-2-5)
BOATH151 ภาษาจีนสำหรับงานบริการ
Chinese for Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH152 ภาษาจีนสำหรับงานโรงแรม
Chinese for Hotel
3 (2-2-5)
BOATH153 ภาษาจีนสำหรับงานมัคคุเทศก์
Chinese for Tourist Guide
3 (2-2-5)
BOATH154 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจสายการบิน
Chinese for Airline Business
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(4) หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8
BOATH155 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 1
Preparation for Cooperative Education in Tourism and Hospitality 1
1 (0-40-0)
BOATH156 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 2
Preparation for Cooperative Education in Tourism and Hospitality 2
1 (0-40-0)
BOATH157 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการบริการ
Cooperative Education in Tourism and Hospitality
6 (0-40-0)
Prerequisite : BOATH115 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ 3 (2-2-5)
Prerequisite : BOATH155 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 1 1 (0-40-0)
Prerequisite : BOATH156 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 2 1 (0-40-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์