ข้อมูลอาจารย์

อรไท ครุธเวโช

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 9 ก.ค. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การจัดการการท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : The University of Sheeffield
  ประเทศ : สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาฝรั่งเศส
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 24 เม.ย 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : The University of Sheeffield
  ประเทศ : สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ