ข้อมูลอาจารย์

นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2 มี.ค. 2540
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Hotel, restaurant and catering
  สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ประเทศ : ไทย

 • 31 ม.ค. 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ