ข้อมูลอาจารย์

เจนจิรา ฝั้นเต็ม

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ประเทศ : ไทย

 • 30 ต.ค. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต
  ประเทศ : ไทย

 • 14 ส.ค. 2561
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การจัดการท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ