ข้อมูลอาจารย์

วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 6 ก.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

 • 14 ธ.ค. 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Tourism Management
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การจัดการการท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : Kunming University of Science and Technology
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ