รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน / Bachelor of Business Administration in Logistics and Supply Chain Management

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25
BACAC111 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
3 (2-2-5)
BBABA201 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BBABA601 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBACC101 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (3-0-6)
BBACC104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics
3 (3-0-6)
BBACC117 การเงินธุรกิจสมัยใหม่
Modern Business Finance
3 (3-0-6)
BBACC118 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business Decision Making
3 (3-0-6)
BBALS101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
BBALS102 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Administation
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39
BBALS201 การวางแผนและการพยากรณ์ในกิจกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Planning and Forecasting in Logistics and Supply Chain Activity
3 (2-2-5)
BBALS202 การจัดการสินค้าคงคลัง
Inventory Management
3 (2-2-5)
BBALS203 การจัดการคลังสินค้า
Warehouse Management
3 (2-2-5)
BBALS204 การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า
Transportation and Distribution Management
3 (3-0-6)
BBALS205 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Information Technology for Logistics and Supply Chain
3 (2-2-5)
BBALS206 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการค้าชายแดน
Logistics Management for Border Tared
3 (3-0-6)
BBALS207 การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Performance Measurement in Logistics and Supply Chain
3 (2-2-5)
BBALS208 ลีนซัพพลายเชน
Lean Supply Chain
3 (2-2-5)
BBALS209 โลจิสติกส์ย้อนกลับและซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
Reverse Logistics and Green Supply Chain
3 (3-0-6)
BBALS210 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์
Strategic Logistics and Supply Chain Management
3 (2-2-5)
BBALS211 การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Special Topics in Logistics and Supply Chain
3 (2-2-5)
BBALS212 วิจัยทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Research Methodology for Logistics and Supply Chain
3 (2-2-5)
BBALS213 สัมมนาทางโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Seminar in Logistics and Supply Chain
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30
BBABA252 การจัดการธุรกิจเพื่อสังคม
Social Business Management
3 (2-2-5)
BBACC126 การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
Statistics for Business Research
3 (2-2-5)
BBAIS807 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง
Implementation of Advanced Spreadsheet
3 (2-2-5)
BBAIS808 โปรแกรมสำเร็จสำหรับจัดการฐานข้อมูล
Program Package for Database Management
3 (2-2-5)
BBAIS823 การใช้โปรแกรมสำนักงานสมัยใหม่
Modern Office Software
3 (2-2-5)
BBALS301 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
6 (0-40-0)
BBALS302 สหกิจศึกษาทางโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Co-operative Education in Logistics and Supply Chian
6 (0-40-0)
BBALS303 ศึกษาปัญหาพิเศษร่วมกับสถานประกอบการ
Workplace Special Problem
6 (0-40-0)
BBALS304 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Job Internship in Business Administration
3 (0-40-0)
BBALS305 การบริหารจัดซื้อ จัดหาในธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Procurement Management in Logistics and Supply Chain
3 (3-0-6)
BBALS306 โลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ
International Logistics and Supply Chain
3 (3-0-6)
BBALS307 โลจิสติกส์สำหรับงานนำเข้า-ส่งออก
Logistics for Export and Import
3 (3-0-6)
BBALS308 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
Multimodal Transportation
3 (2-2-5)
BBALS309 ระบบขนถ่ายวัสดุ
Material Handling System
3 (2-2-5)
BBALS310 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
Transport Safety and Environment
3 (3-0-6)
BBALS311 ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Packing for Logistics and Supply Chain
3 (2-2-5)
BBALS312 การจัดการโครงข่ายการกระจายสินค้า
Distribution Network Management
3 (2-2-5)
BBALS313 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
Legal Aspects for Logistics
3 (3-0-6)
BBALS314 โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Logistics in ASEAN Economics Community
3 (3-0-6)
BBALS315 การจัดการนวัตกรรมทางโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Innovation Management for Logistics and Supply Chain
3 (2-2-5)
BBALS316 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Ethics and Social Responsibility in Logistics and Supply Chain
3 (3-0-6)
BBALS317 รูปแบบจำลองธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ
Modeling and Simulation
3 (2-2-5)
BBALS318 โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อความยั่งยืน
Logistics and Supply Chain Sustainability
3 (3-0-6)
BBALS319 การจัดการผลิตและดำเนินงานในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Production and Operation Management in Logistics and Supply Chain
3 (2-2-5)
BBALS320 ภาษาอังกฤษด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
English For Logistics and Supply Chain
3 (3-0-6)
BBALS321 ธุรกิจอัฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Business Intelligence for Logistics and Supply Chain Data Analytics
3 (2-2-5)
BBALS322 การสร้างคุณค่าร่วมกลยุทธ์เพื่อสังคม
Creating Shared Value
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ