ข้อมูลอาจารย์

สุจิตตา หงษ์ทอง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 10 พ.ย. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer use
  สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ประเทศ : ไทย

 • 1 พ.ย. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ