ข้อมูลอาจารย์

กรปภา จันทาพูน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 1 ม.ค. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ