รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ / Bachelor of Engineering Program in Tools and Die Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม-พื้นฐานทางวิศวกรรม 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 14 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56
ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
ENGTD101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล
Basic Machine Tool Engineering Training
3 (1-6-4)
ENGTD102 งานเครื่องมือกล
Machine Tool
3 (1-6-4)
ENGTD103 การประลองวิศวกรรมการวัดและการตรวจสอบ
Metrology Engineering Laboratory
2 (1-3-3)
ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Automatic Machine Tool Technology
3 (1-6-4)
ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง
Advanced Automatic Machine Tool Technology
3 (1-6-4)
ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
Punch and Die Design
3 (1-6-4)
ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
Plastic Mould Design
3 (1-6-4)
ENGTD111 การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
Metal Forming Die Design
3 (2-3-5)
ENGTD112 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกขั้นสูง
Advanced Plastic Mould Design
3 (2-3-5)
ENGTD113 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD131 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 3 (1-6-4)
ENGTD114 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม
Computer Aided Engineering
2 (1-3-3)
ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGTD131 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 3 (1-6-4)
ENGTD116 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
Fundamental of Automation
3 (2-3-5)
ENGTD118 การทดสอบและปฏิบัติการแม่พิมพ์
Tools and Die Practice
1 (0-3-1)
ENGTD119 การปรับแต่งและบำรุงรักษาแม่พิมพ์
Fitting and Maintenance
3 (2-2-5)
ENGTD120 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์
Tools and Die Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGTD121 โครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์
Tools and Die Engineering Project
3 (1-6-4)
ENGTD122 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแม่พิมพ์
Co-operative Education in Tools and Die Engineering
6 (0-40-0)
Prerequisite : ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน 3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGTD131 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 3 (1-6-4)
ENGTD123 การฝึกงานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์
Tools and Die Engineering Practice
3 (0-40-0)
Prerequisite : ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน 3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGTD131 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 3 (1-6-4)
ENGTD131 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
Computer Aided Design
3 (1-6-4)
ENGTD132 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปถาวร
Introduction to Plasticity
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 8
- กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม-พื้นฐานทางวิศวกรรม 18
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGIE101 สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 14
ENGIE102 กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA111 แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร
Applied Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC115 ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Physics for Engineers
4 (3-3-7)
FUNSC203 เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamentals of Chemistry for Engineers
4 (3-3-7)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม
Engineering Metallurgy
3 (2-3-5)
ENGIE111 การศึกษางาน
Work Study
3 (3-0-6)
ENGIE112 การวิจัยดำเนินงาน
Operations Research
3 (3-0-6)
ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
ENGIE114 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
3 (3-0-6)
ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3 (3-0-6)
ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
ENGIE120 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGIE111 การศึกษางาน 3 (3-0-6)
ENGIE135 การบริหารงานวิศวกรรม
Engineering Management
3 (3-0-6)
ENGIE136 การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
3 (3-0-6)
ENGIE208 การอบชุบโลหะ
Heat Treatment
3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 3 (2-3-5)
ENGTD124 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
Flexible Manufacturing System
3 (2-3-5)
ENGTD125 ระบบการผลิตแบบรวม
Computer Integrate Manufacturing
3 (2-3-5)
ENGTD126 เทคโนโลยีเครื่องมือตัด
Cutting Tool Technology
3 (2-2-5)
ENGTD127 กรรมวิธีการอัดรีด
Extrusion Processing
3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD132 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปถาวร 2 (2-0-4)
ENGTD128 การทุบและการรีดขึ้นรูปโลหะ
Forging and Rolling of Metals
3 (2-3-5)
ENGTD129 การหล่อและการเชื่อมโลหะ
Foundry and Welding
3 (1-6-4)
ENGTD130 การประลองการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Laboratory
2 (1-3-3)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ