รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล / Bachelor of Arts Program in English for International Communication

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 97
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
BOAEC101 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
English Structure
3 (3-0-6)
BOAEC106 การฟัง พูดในชีวิตประจำวัน
Listening and Speaking in Everyday Life
3 (2-2-5)
BOAEC109 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
Reading for Comprehension
3 (3-0-6)
BOAEC149 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication
3 (2-2-5)
BOAEC150 ภาษาและวัฒนธรรม
Language and Culture
3 (3-0-6)
BOAEC151 ภาษาเบื้องต้น
Introduction to Language
3 (3-0-6)
BOAEC152 การฟัง พูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Listening and Speaking for Specific Purposes
3 (2-2-5)
BOAEC171 การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
English Vocabulary in Use
3 (3-0-6)
BOAEC172 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
English Pronunciation
3 (2-2-5)
BOAEC173 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Grammar for Communication
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37
BOAEC103 การพูดในชุมชน
Public Speaking
3 (2-2-5)
BOAEC110 การเขียนย่อหน้า
Paragraph Writing
3 (3-0-6)
BOAEC112 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
Critical and Analytical Reading
3 (3-0-6)
BOAEC113 การแปลเบื้องต้น
Introduction to Translation
3 (2-2-5)
BOAEC114 เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน
Pre Co-operative Education / Pre Job internship
1 (0-2-1)
BOAEC116 การอ่านแปลความ
Interpretive Reading
3 (3-0-6)
BOAEC117 การเขียนความเรียง
Essay Writing
3 (2-2-5)
BOAEC118 การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
English Communication and Information Technology
3 (2-2-5)
BOAEC120 การนำเสนองานและอภิปรายภาษาอังกฤษ
English Presentation and Discussion
3 (2-2-5)
Prerequisite : BOAEC106 การฟัง พูดในชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5)
BOAEC125 วรรณกรรมร่วมสมัย
Contemporary Literary Work
3 (2-2-5)
BOAEC130 การแปลเชิงธุรกิจ
Business Translation
3 (2-2-5)
BOAEC153 การแปลเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Translation for Cross Cultural Communication
3 (2-2-5)
BOAEC176 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Studies
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30
BOAEC124 การอ่านเพื่อความบันเทิง
Reading for Pleasure
3 (2-2-5)
BOAEC126 การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
3 (2-2-5)
BOAEC129 การแปลงานเขียนทางวิชาการ
Academic Writing Translation
3 (2-2-5)
BOAEC135 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
English for Airline Business
3 (2-2-5)
BOAEC137 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
Teaching English for International Communication
3 (2-2-5)
BOAEC139 ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์
English for Public Relations
3 (2-2-5)
BOAEC154 นานาภาษาอังกฤษโลก
World Englishes
3 (3-0-6)
BOAEC155 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์
English for MICE
3 (2-2-5)
BOAEC156 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการ
English for Hospitality
3 (2-2-5)
BOAEC157 ภาษาอังกฤษเพื่องานสปาและความงาม
English for Spa and Beauty
3 (2-2-5)
BOAEC158 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลและรักษาสุขภาพ
English for Health Care and Wellness
3 (2-2-5)
BOAEC159 การแปลแบบล่าม
Interpretation
3 (2-2-5)
BOAEC160 การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ
English Correspondence
3 (2-2-5)
BOAEC161 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (2-2-5)
BOAEC162 ภาษาและสังคม
Language and Society
3 (3-0-6)
BOAEC163 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ
English for Proficiency Test
3 (2-2-5)
BOAEC164 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
English for Online Business Entrepreneurs
3 (2-2-5)
BOAEC165 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
English for Manufacturing
3 (2-2-5)
BOAEC166 การสัมมนาภาษาอังกฤษ
Seminar in English
3 (2-2-5)
BOAEC167 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
Chinese for Everyday Use
3 (2-2-5)
BOAEC168 การสนทนาภาษาจีน
Chinese Conversation
3 (2-2-5)
BOAEC169 การอ่านและการเขียนภาษาจีน
Chinese Reading and Writing
3 (2-2-5)
BOAEC170 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
Chinese for Hospitality Industry
3 (2-2-5)
BOAEC174 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6 (0-40-0)
BOAEC175 การฝึกงาน
Job Internship
6 (0-40-0)
BOAEC177 ภาษาจีนเพื่อจุดมุ่งหมายในอาชีพ
Chinese for Professional Purposes
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์ แทน น.ส.กฤติกา อินตา ประชุมสภา ม. ครั้งที่ 20(11/2562) เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2562
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์ แทน นางพิษสมัย สุภัทรานนท์ ประชุม ม. ครั้งที่ 20(11/2562) เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2562
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์ แทน นางปณิสา กุระคาน ประชุมสภา ม. ครั้งที่ 29(5/2563) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์ แทน นางสาวกนกวรรณ คันธากร ประชุมสภา ม. ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ก.ย.2561