ข้อมูลอาจารย์

ขวัญกมล รักปรางค์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Applied Linguistics
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  สถานที่ศึกษา : University of Southern Queensland
  ประเทศ : สาธารณรัฐออสเตรีย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ