ข้อมูลอาจารย์

สาวิตรี สุวรรณรอ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 10 มี.ค. 2540
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

 • 28 พ.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

 • 6 มิ.ย. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  สถานที่ศึกษา : University of South Australia
  ประเทศ : สาธารณรัฐออสเตรีย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ