ข้อมูลอาจารย์

จุไรรัตน์ สวัสดิ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 13 มี.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ประเทศ : ไทย

 • 18 พ.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ