ข้อมูลอาจารย์

สุภรพรรณ คนเฉียบ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 25 มี.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

 • 6 ต.ค. 2539
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 15 เม.ย 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การศึกษา
  สถานที่ศึกษา : Massey University
  ประเทศ : นิวซีแลนด์

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ