ข้อมูลอาจารย์

ศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 21 มี.ค. 2533
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ : ไทย

 • 16 พ.ค. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ