รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) / Bachelor of Business Administration in Business Administration

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25
BACAC111 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
3 (2-2-5)
BBABA201 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BBABA202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
BBABA601 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBACC101 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (3-0-6)
BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 (3-0-6)
BBACC107 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
BBACC110 การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ
Quantitative Decision Making in Business
3 (3-0-6)
BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39
BBABA203 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
Personality Development and Social Etiquette
3 (2-2-5)
BBABA204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management
3 (3-0-6)
BBABA206 วิจัยธุรกิจ
Business Research
3 (2-2-5)
BBABA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3 (2-2-5)
BBABA208 พฤติกรรมองค์การ
Organization Behavior
3 (3-0-6)
BBABA209 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
BBABA210 การบริหารความขัดแย้งในองค์กร
Organizational Conflict Management
3 (3-0-6)
BBABA211 การบริหารโครงการ
Project Management
3 (2-2-5)
BBABA212 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3 (2-2-5)
BBABA213 การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
3 (2-2-5)
BBABA214 สัมมนาทางการจัดการ
Seminar in Management
3 (2-2-5)
BBABA218 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology Management
3 (3-0-6)
BBABA225 ธุรกิจเพื่อสังคม
Social Enterprise
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30
BBABA205 การสร้างคุณค่าร่วมกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสังคม
Creating Shared Value
3 (2-2-5)
BBABA215 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
6 (0-40-0)
BBABA216 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาทางการจัดการ
Managerial Decision Making and Problem Solving
3 (2-2-5)
BBABA217 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
Modern Management Techniques
3 (3-0-6)
BBABA219 ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน
Leadership and Team Building
3 (2-2-5)
BBABA220 ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
Business and Environment
3 (3-0-6)
BBABA221 การเพิ่มผลผลิต
Productivity
3 (3-0-6)
BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Management
3 (2-2-5)
BBABA223 การวิเคราะห์การลงทุนและการเขียนข้อเสนอสินเชื่อ
The Analysis of Investment and Writing the Loan Proposal
3 (2-2-5)
BBABA224 การวางแผนเงินทุนและกำกับดูแลการลงทุน
Capital Planning and Investment Control
3 (2-2-5)
BBABA226 การเจรจาต่อรอง
Negotiation Communication
3 (3-0-6)
BBABA313 ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
E - Retailing
3 (2-2-5)
BBABA314 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
Human Resources Management for Retail Business
3 (3-0-6)
BBABA315 การจัดการการจัดซื้อสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Purchasing Management for Retail Business
3 (3-0-6)
BBABA316 ความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Consumer Relationship Management and Customer Service for Retail Business
3 (2-2-5)
BBABA317 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
Strategic Management for Retail Business
3 (2-2-5)
BBABA318 การสร้างตราผลิตภัณฑ์ร้านค้าปลีก
Retail Store Branding
3 (3-0-6)
BBABA319 การจัดการความเสี่ยงและการป้องกันการสูญเสียสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Risk Management and Loss Prevention for Retail Business
3 (2-2-5)
BBABA320 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจค้าปลีก
English for Retail Business Communication
3 (2-2-5)
BBABA321 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจค้าปลีก
Chinese for Retail Business Communication
3 (2-2-5)
BBABA322 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
Supply Chain and Logistic Management for Retail Business
3 (3-0-6)
BBABA323 ศิลปะการขายและการบริการสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Salesmanship and Service Excellence for Retail Business
3 (2-2-5)
BBABA324 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจค้าปลีก
Research Methodology for Retail Business
3 (3-0-6)
BBABA325 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Entrepreneurship
3 (2-2-5)
BBABA401 การค้าในภูมิภาคอาเซียน
ASEAN Trade
3 (3-0-6)
BBABA402 การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management
3 (3-0-6)
BBABA410 กฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
International Logistics Law
3 (3-0-6)
BBABA411 การจัดการบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์
Packaging for Logistics Management
3 (3-0-6)
BBABA412 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
International Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
BBABA413 การขนส่งต่อเนื่องและการกระจายสินค้า
Multimodal Transport and Distribution
3 (2-2-5)
BBABA414 การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Performance Measurement in Logistics and Supply Chain
3 (3-0-6)
BBABA415 รูปแบบการจำลอง
Modeling and Simulation
3 (2-2-5)
BBABA416 การศึกษาหัวข้อเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Special Topics in Logistics and Supply Chain Management
3 (2-2-5)
BBABA508 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3 (2-2-5)
BBABA509 เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1
Computer Typing Techniques 1
3 (2-2-5)
BBABA510 เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2
Computer Typing Techniques 2
3 (2-2-5)
BBABA511 การผลิตเอกสารสำนักงาน
Office Document Work
3 (2-2-5)
BBABA614 การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
3 (3-0-6)
BBABA615 การจัดการขาย
Sale Management
3 (3-0-6)
BBABA616 ศิลปะการขาย
Salesmanship
3 (2-2-5)
BBABA617 การจัดการการจัดซื้อ
Purchasing Management
3 (2-2-5)
BBABA618 การบรรจุภัณฑ์
Packaging
3 (3-0-6)
BBABA619 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
Green Marketing
3 (3-0-6)
BBABA620 การตลาดสินค้าชุมชน
Local Product Marketing
3 (2-2-5)
BBABA621 การจัดการโลจิสติกส์ทางการตลาด
Logistics Management in Marketing
3 (3-0-6)
BBABA622 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
E-Marketing
3 (2-2-5)
BBABA623 การตลาดทางตรง
Direct Marketing
3 (2-2-5)
BBABA624 การตลาดบริการและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Services Marketing and Customer Relationship Management
3 (3-0-6)
BBABA625 เทคนิคการนำเสนอ
Presentation Techniques
3 (2-2-5)
BBABA626 การตลาดกิจกรรม
Event Marketing
3 (2-2-5)
BBABA627 การพยากรณ์การตลาด
Marketing Forecasting
3 (3-0-6)
BBABA628 การจัดการการค้าปลีก
Retailing Management
3 (2-2-5)
BBABA713 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานทางธุรกิจ 1
Fundamental Japanese for Business 1
3 (3-0-6)
BBABA714 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานทางธุรกิจ 2
Fundamental Japanese for Business 2
3 (3-0-6)
BBABA715 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางทางธุรกิจ 1
Intermediate Japanese for Business 1
3 (3-0-6)
BBABA716 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางทางธุรกิจ 2
Intermediate Japanese for Business 2
3 (3-0-6)
BBABA717 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจ
Listening and Speaking Japanese for Business
3 (3-0-6)
BBABA718 ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1
Fundamental Chinese for Business 1
3 (3-0-6)
BBABA719 ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2
Fundamental Chinese for Business 2
3 (3-0-6)
BBABA720 ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 1
Intermediate Chinese for Business 1
3 (3-0-6)
BBABA721 ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 2
Intermediate Chinese for Business 2
3 (3-0-6)
BBABA722 การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ
Listening and Speaking Chinese for Business
3 (3-0-6)
BBABA723 ภาษาบาฮาซาพื้นฐานทางธุรกิจ 1
Fundamental Bahasa for Business 1
3 (3-0-6)
BBABA724 ภาษาบาฮาซาพื้นฐานทางธุรกิจ 2
Fundamental Bahasa for Business 2
3 (3-0-6)
BBABA725 ภาษาบาฮาซาระดับกลางทางธุรกิจ 1
Intermediate Bahasa for Business 1
3 (3-0-6)
BBABA726 ภาษาบาฮาซาระดับกลางทางธุรกิจ 2
Intermediate Bahasa for Business 2
3 (3-0-6)
BBABA727 การฟังและการพูดภาษาบาฮาซาทางธุรกิจ
Listening and Speaking Bahasa for Business
3 (3-0-6)
BBABA728 ภาษาเมียนมาร์พื้นฐานทางธุรกิจ 1
Fundamental Myanmar for Business 1
3 (3-0-6)
BBABA729 ภาษาเมียนมาร์พื้นฐานทางธุรกิจ 2
Fundamental Myanmar for Business 2
3 (3-0-6)
BBABA730 ภาษาเมียนมาร์ระดับกลางทางธุรกิจ 1
Intermediate Myanmar for Business 1
3 (3-0-6)
BBABA731 ภาษาเมียนมาร์ระดับกลางทางธุรกิจ 2
Intermediate Myanmar for Business 2
3 (3-0-6)
BBABA732 การฟังและการพูดภาษาเมียนมาร์ทางธุรกิจ
Listening and Speaking Myanmar for Business
3 (3-0-6)
BBABA733 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการ
English for Service Industry
3 (3-0-6)
BBABA734 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
English for Job Application
3 (2-2-5)
BBABA735 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
Basic English for Business Presentation
3 (2-2-5)
BBABA736 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
English for Information Technology Business
3 (3-0-6)
BBABA737 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
English for Office Assistants
3 (3-0-6)
BBABA738 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด
English for Marketing
3 (3-0-6)
BBABA739 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
3 (3-0-6)
BBABA740 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
Listening and Speaking English for Business
3 (2-2-5)
BBABA741 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนิทรรศการและการประชุม
English for Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE)
3 (3-0-6)
BBABA742 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
English for Airline Business
3 (3-0-6)
BBABA743 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานชุมชน
English for Public Communication
3 (2-2-5)
BBACC102 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
Industrial and Labor Legislation
3 (3-0-6)
BBACC109 นโยบายภาษีและการภาษีอากร
Tax and Tax Policy
3 (3-0-6)
BBACC111 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
Statistical Analysis in Business
3 (2-2-5)
BBACC113 มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ
Human Relations in Business
3 (3-0-6)
BBACC115 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business Administration
6 (0-40-0)
BBACC116 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Job Internship in Business Administration
3 (0-40-0)
BBAIS806 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน
Computer Application in Office
3 (2-2-5)
BBAIS807 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง
Implementation of Advanced Spreadsheet
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ