ข้อมูลอาจารย์

กัญญ์วรา สมใจ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Religion
  สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ : ไทย

 • 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Marketing and advertising
  สาขา : การตลาด
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ : ไทย

 • 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การจัดการทั่วไป บัญชี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ