ข้อมูลอาจารย์

ธนีนุช เร็วการ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 10 มี.ค. 2537
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการทั่วไป
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยครูเชียงราย
  ประเทศ : ไทย

 • 5 ธ.ค. 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : ไม่ระบุสาขาวิชา
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยโยนก
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ