ข้อมูลอาจารย์

คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 15 มี.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยโยนก
  ประเทศ : ไทย

 • 19 ม.ค. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : ไม่ระบุสาขาวิชา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยโยนก
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ