ข้อมูลอาจารย์

กนกรัตน์ ดวงพิกุล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 26 มี.ค. 2527
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : ไม่ระบุ (ในกรณีที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ระบุสาขาวิชา)
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 11 ก.ย. 2538
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการและการบริหารองค์การ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ