รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า / Diploma in Electrical Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 58 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 23 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPEE101 เขียนแบบไฟฟ้า
Electrical Drawings
1 (0-2-1)
DIPEE102 งานไฟฟ้าพื้นฐาน
Basic Electrical Work
2 (1-3-3)
DIPEE103 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
Electrical Machine and Control
3 (2-3-5)
DIPEE104 งานพันหม้อแปลงและมอเตอร์
Motor and Transformer Works
3 (2-3-5)
DIPEE105 งานอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
Basic Electronics Work
1 (0-2-1)
DIPMT102 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
Basic Skills Practice
2 (0-6-2)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC312 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Professional Activities 1
0 (0-2-0)
DIPCC313 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Professional Activities 2
0 (0-2-0)
DIPCC314 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Professional Activities 3
0 (0-2-0)
DIPCC315 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Professional Activities 4
0 (0-2-0)
DIPCC316 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Physical Science for Agriculture
3 (2-3-5)
GEDSC305 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
Science for Electrical and Electronic
3 (2-3-5)
GEDSC306 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับโลหะวิทยาเบื้องต้น
Physical Science for Elementary of Metallurgy
3 (3-0-6)
GEDSC307 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับช่างเทคนิค
Physical Science for Technicians
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
GEDSC404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
GEDSC405 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-6)
GEDSC406 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-6)
GEDSC407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 58
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC301 การบริหารงานคุณภาพและการเป็นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่
Quality Administration and Modern SME Entrepreneurship
2 (1-2-3)
DIPCC302 กฏหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
DIPCC303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-3-5)
DIPCC306 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices
3 (2-3-5)
DIPCC307 วงจรไฟฟ้า
Electric circuits
3 (3-0-6)
DIPCC308 ดิจิทัลเทคนิค
Digital Techniques
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 23
DIPEE401 มาตรฐานและความปลอดภัยทางไฟฟ้า
Standards and Electrical Safety
2 (2-0-4)
DIPEE402 เครื่องกลไฟฟ้า 1
Electrical Machine 1
3 (2-3-5)
DIPEE403 เครื่องกลไฟฟ้า 2
Electrical Machine 2
3 (2-3-5)
DIPEE404 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (2-3-5)
DIPEE405 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
Programmable Controller
3 (2-3-5)
DIPEE406 การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
Electrical System and Lighting Design
3 (3-0-6)
DIPEE407 การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
Power Transmission and Distribution
3 (3-0-6)
DIPEE408 การทำความเย็นและปรับอากาศ 1
Refrigeration and Air-Condition 1
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPEE501 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
Electrical Power Plant
3 (3-0-6)
DIPEE502 การประมาณราคาและติดตั้งระบบไฟฟ้า
Price Estimation and Electrical System Installation
3 (2-3-5)
DIPEE503 อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
Basic Electrical Protection System Devices
3 (2-3-5)
DIPEE504 เทคนิคไฟฟ้าแรงสูงเบื้องต้น
Basic High Voltage Technique
3 (3-0-6)
DIPEE505 เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่
Modern Electrical Power Technology
3 (3-0-6)
DIPEE506 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Field
3 (3-0-6)
DIPEE507 ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและรักษาไฟฟ้า
Electrical Maintenance Practice
1 (0-3-1)
DIPEE508 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการด้านไฟฟ้า
Innovation and Electrical Entrepreneurship
2 (2-0-4)
DIPEE509 การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
Electrical System Installation
3 (1-6-4)
DIPEE510 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
Electrical Drawing with a Computer Program
2 (1-3-3)
DIPEE511 การปรับอากาศ 1
Air Conditioning 1
3 (2-3-5)
DIPEE512 การปรับอากาศ 2
Air Conditioning 2
3 (2-3-5)
DIPEE513 เทคโนโลยีการทำความเย็นและปรับอากาศสมัยใหม่
Modern Refrigeration and Air Conditioning Technology
3 (3-0-6)
DIPEE514 การทำความเย็นและปรับอากาศ 2
Refrigeration and Air Conditioning 2
3 (2-3-5)
DIPEE515 งานไฟฟ้ากำลังและการทำความเย็น 1
Electrical Power and Cooling Work 1
3 (2-3-5)
DIPEE516 งานไฟฟ้ากำลังและการทำความเย็น 2
Electrical Power and Cooling Work 2
3 (2-3-5)
DIPEE517 งานไฟฟ้ากำลังและการทำความเย็น 3
Electrical Power and Cooling Work 3
3 (2-3-5)
DIPEE518 งานไฟฟ้ากำลังและการทำความเย็น 4
Electrical Power and Cooling Work 4
3 (2-3-5)
DIPEE519 งานไฟฟ้ากำลังและการทำความเย็น 5
Electrical Power and Cooling Work 5
3 (2-3-5)
DIPEE520 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
Industrial Instrumentaion
3 (2-3-5)
DIPEE521 ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
Industrial Control System
3 (2-3-5)
DIPEE522 ระบบไมโครคอลโทรลเลอร์
Microcontroller System
3 (2-3-5)
DIPEE523 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมสมัยใหม่
Modern Electrical Power Technology
3 (3-0-6)
DIPEE524 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
Electrical Pneumatics
3 (2-3-5)
DIPEE525 เทคโนโลยีเซนเซอร์
Sensor Technology
3 (2-3-5)
DIPEE526 หุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction to Robotics
3 (2-3-5)
DIPEE527 เครื่องจักรกลอัตโนมัติและการควบคุม
Automatic Machine and Control
3 (2-3-5)
DIPEE528 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์สมัยใหม่
Modern Mechatronic Technology
3 (3-0-6)
DIPEE529 การควบคุมไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้
Electrical Control and Application
3 (2-3-5)
DIPEE530 หลักมูลเกษตรสำหรับช่างไฟฟ้า
Agricultural Principles for Electricians
2 (2-0-4)
DIPEE531 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานเกษตรกรรม
Automatic Control Systems in Agriculture
3 (2-3-5)
DIPEE532 เทคโนโลยีการเกษตรความแม่นยำสูง
Technology in Precision Agriculture
3 (2-3-5)
DIPEE533 ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าเกษตรอัจฉริยะ
Laboratory for Smart Agriculture Electrical System
1 (0-3-1)
DIPEE534 งานระบบควบคุมอัตโนมัติและไฟฟ้าเกษตรอัจฉริยะ 1
Automatic Control System and Intelligent Agricultural Electricity Work 1
3 (2-3-5)
DIPEE535 งานระบบควบคุมอัตโนมัติและไฟฟ้าเกษตรอัจฉริยะ 2
Automatic Control System and Intelligent Agricultural Electricity Work 2
3 (2-3-5)
DIPEE536 งานระบบควบคุมอัตโนมัติและไฟฟ้าเกษตรอัจฉริยะ 3
Automatic Control System and Intelligent Agricultural Electricity Work 3
3 (2-3-5)
DIPEE537 งานระบบควบคุมอัตโนมัติและไฟฟ้าเกษตรอัจฉริยะ 4
Automatic Control System and Intelligent Agricultural Electricity Work 4
3 (2-3-5)
DIPEE538 งานระบบควบคุมอัตโนมัติและไฟฟ้าเกษตรอัจฉริยะ 5
Automatic Control System and Intelligent Agricultural Electricity Work 5
3 (2-3-5)
DIPEE539 เทคโนโลยีการจัดการพลังงานไฟฟ้า
Electrical Power Management Technology
3 (3-0-6)
DIPEE540 พลังงานทดแทน
Renewable Energy
3 (3-0-6)
DIPEE541 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า
Electric Vehicle Technology
3 (1-6-4)
DIPEE542 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
Smart Grid
3 (2-3-5)
DIPEE543 ระบบโฟโตโวลตาอิก
Photovoltaic System
3 (2-3-5)
DIPEE544 งานระบบไฟฟ้าพลังงาน 1
Electrical Power System Work 1
3 (2-3-5)
DIPEE545 งานระบบไฟฟ้าพลังงาน 2
Electrical Power System Work 2
3 (2-3-5)
DIPEE546 งานระบบไฟฟ้าพลังงาน 3
Electrical Power System Work 3
3 (2-3-5)
DIPEE547 งานระบบไฟฟ้าพลังงาน 4
Electrical Power System Work 4
3 (2-3-5)
DIPEE548 งานระบบไฟฟ้าพลังงาน 5
Electrical Power System Work 5
3 (2-3-5)
DIPEE549 แนะนำระบบราง
Introduction to Railway System
3 (3-0-6)
DIPEE550 ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบรถราง
Railway Electrification
3 (3-0-6)
DIPEE551 ระบบควบคุมและอาณัติสัญญาณระบบราง
Railway Signal and Control System
3 (3-0-6)
DIPEE552 ระบบไฟฟ้าลากจูงระบบรถราง
Railway Traction System
3 (3-0-6)
DIPEE553 อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังของรถรางไฟฟ้า
EMU Power Electrical Devices
3 (3-0-6)
DIPEE554 การจัดการบำรุงรักษาสำหรับระบบราง
Railway Maintenance Management
3 (2-3-5)
DIPEE555 ความปลอดภัยทางไฟฟ้าระบบราง
Railway Electrical Safety
3 (2-3-5)
DIPEE556 งานไฟฟ้าระบบราง 1
Electric Rail System Work 1
3 (2-3-5)
DIPEE557 งานไฟฟ้าระบบราง 2
Electric Rail System Work 2
3 (2-3-5)
DIPEE558 งานไฟฟ้าระบบราง 3
Electric Rail System Work 3
3 (2-3-5)
DIPEE559 งานไฟฟ้าระบบราง 4
Electric Rail System Work 4
3 (2-3-5)
DIPEE560 งานไฟฟ้าระบบราง 5
Electric Rail System Work 5
3 (2-3-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPEE601 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า
Professional Experience Training for Electrician Skills
4 (0-20-0)
DIPEE602 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า 1
Professional Experience Training for Electrician Skills 1
2 (0-10-0)
DIPEE603 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2
Professional Experience Training for Electrician Skills 2
2 (0-10-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPEE701 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า
Skill Development Project for Electricians
4 (0-12-0)
DIPEE702 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า 1
Skill Development Project for Electricians 1
2 (0-6-0)
DIPEE703 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2
Skill Development Project for Electricians 2
2 (0-6-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า