ข้อมูลอาจารย์

สาวิตรี วงศ์ฤกษ์ดี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 28 มี.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Engineering
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ : ไทย

 • 8 ก.ย. 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Electricity and energy
  สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ