รายละเอียดหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ / Bachelor of Technology Program in Printing and Packaging Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 67 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 6
BTECC401 องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบ
Artistic Composition for Design
2 (1-3-3)
BTECC402 พื้นฐานการเขียนแบบ
Foundation of Drafting
2 (1-3-3)
BTECC403 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Computer for Design
2 (1-3-3)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 67
BTEPP101 เทคโนโลยีการพิมพ์
Printing Technology
3 (3-0-6)
BTEPP102 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
Packaging Technology
3 (3-0-6)
BTEPP103 กราฟิกเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Graphic for Print Media and Package
3 (2-3-5)
BTEPP104 การเขียนแบบเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Drafting for Print Media and Package
3 (0-6-3)
BTEPP105 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
Photography Technology
3 (0-6-3)
BTEPP106 เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล
Digital Printing Technology
3 (0-6-3)
BTEPP107 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Printing and Packaging Materials
3 (3-0-6)
BTEPP108 การทดสอบวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Printing and Packaging Materials Testing
2 (1-3-3)
BTEPP109 การพิมพ์สกรีน
Screen Printing
3 (0-6-3)
BTEPP110 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
Computer for Print Media Design
3 (0-6-3)
BTEPP111 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
Computer for Package Design
3 (0-6-3)
BTEPP112 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
Computer Technology for Package Design
3 (0-6-3)
BTEPP113 ทฤษฎีสีสำหรับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Theory of Color for Printing and Packaging
3 (3-0-6)
BTEPP114 ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Technical Visit on Printing and Packaging Industry
2 (0-6-0)
BTEPP115 การวิเคราะห์ต้นทุนและการประมาณราคา
Cost Analysis and Estimating
2 (2-0-4)
BTEPP116 การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Quality Control in Printing and Packaging
3 (3-0-6)
BTEPP117 นวัตกรรมทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Innovation in Printing and Packaging
3 (3-0-6)
BTEPP118 การเตรียมโครงงานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Project Preparation for Printing and Packaging
2 (2-0-4)
BTEPP119 โครงงานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Project in Printing and Packaging
6 (0-18-0)
BTEPP120 สัมมนาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Seminar in Printing and Packaging
1 (0-3-1)
BTEPP121 ธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Printing and Packaging Business
2 (2-0-4)
BTEPP122 การเตรียมสหกิจศึกษาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Cooperative Education Preparation for Printing and Packaging
2 (2-0-4)
BTEPP123 สหกิจศึกษาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Cooperative Education in Printing and Packaging
6 (0-40-0)
BTEPP124 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Job Internship Preparation for Printing and Packaging
2 (2-0-4)
BTEPP125 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Job Internship in Printing and Packaging
3 (0-40-0)
BTEPP126 ทักษะวิชาชีพทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Professional Skill in Printing and Packaging
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 21
BTEPP127 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
Pre-press Technology
3 (2-3-5)
BTEPP128 หมึกและกระดาษ
Ink and Paper
3 (0-6-3)
BTEPP129 การพิมพ์ออฟเซต
Offset Printing
3 (2-3-5)
BTEPP130 เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน
Screen Printing Technology
3 (2-3-5)
BTEPP131 ระบบการจัดการสี
Color Management System
3 (2-3-5)
BTEPP132 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
Design and Production for Printed Media
3 (2-3-5)
BTEPP133 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
Post-press Technology
3 (2-3-5)
BTEPP134 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กระดาษ
Paper Packaging Technology
3 (2-3-5)
BTEPP135 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
Plastic Packaging Technology
3 (2-3-5)
BTEPP136 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิก
Glass and Ceramic Packaging Technology
3 (2-3-5)
BTEPP137 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะ
Metal Packaging Technology
3 (2-3-5)
BTEPP138 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ไม้
Wood Packaging Technology
3 (2-3-5)
BTEPP139 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
Packaging Technology for Transportation
3 (2-3-5)
BTEPP140 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
Consumer Packaging Technology
3 (2-3-5)
BTEPP141 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing
3 (2-3-5)
BTEPP142 เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต
Offset Printing Technology
3 (0-6-3)
BTEPP143 การทำเล่ม
Book Binding
3 (2-3-5)
BTEPP144 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition
3 (0-6-3)
BTEPP145 สื่อเพื่อการนำเสนอ
Media for Presentation
3 (0-6-3)
BTEPP146 การออกแบบลวดลาย
Pattern Design
3 (2-3-5)
BTEPP147 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Environmental Management for Printing and Packaging
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์