ข้อมูลอาจารย์

สิฐพร พรหมกุลสิทธิ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 6 มี.ค. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Design
  สาขา : ออกแบบบรรจุภัณฑ์
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

 • 9 ม.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Design
  สาขา : เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ