ข้อมูลอาจารย์

อังคณา จุติสีมา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 16 พ.ค. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : เทคโนโลยีการพิมพ์
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

 • 7 ส.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Materials (wood, paper, plastic, glass)
  สาขา : เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ