รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 50 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 22 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 50
ENGCE101 งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Basic Computer Engineering Skills
1 (0-3-1)
ENGCE102 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Mathematical Foundations for Computer Engineering
3 (3-0-6)
ENGCE103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
3 (2-3-5)
ENGCE104 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization
3 (2-3-5)
ENGCE105 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3 (2-3-5)
ENGCE106 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Networks
3 (2-3-5)
ENGCE107 การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller System Design and Interface
3 (2-3-5)
ENGCE108 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3 (3-0-6)
ENGCE109 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3 (2-3-5)
ENGCE110 ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล
Computer and Data Security
3 (2-3-5)
ENGCE111 วิศวกรรมฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น
Introduction to Database and Big Data Engineering
3 (2-3-5)
ENGCE112 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Design and Development
3 (2-3-5)
ENGCE113 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGCE114 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Project
3 (1-6-4)
ENGCE115 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Co-operative Education in Computer Engineering
6 (0-40-0)
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
3 (2-3-5)
ENGEL106 วงจรดิจิทัล
Digital Circuits
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
ENGCE130 การติดตั้งและบำรุงรักษาสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Network Cabling Installation and Maintenance
3 (1-6-4)
ENGCE131 การสื่อสารเชิงดิจิทัล
Digital Communication
3 (3-0-6)
ENGCE132 การคำนวณสมรรถนะสูงและสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์
High Performance Computing and Cloud Architecture
3 (2-3-5)
ENGCE133 การวัดทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
Network Testing and Measurement
3 (1-6-4)
ENGCE134 การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
Network Security
3 (2-3-5)
ENGCE135 การออกแบบและวางแผนการจัดการระบบเครือข่าย
Network Planning and Design
3 (3-0-6)
ENGCE136 การใช้งานเครือข่ายโดยกำหนดจากซอฟต์แวร์
Software-Defined Networks
3 (2-3-5)
ENGCE137 การดูแลระบบยูนิกซ์
Unix System Administration
3 (1-6-4)
ENGCE138 การสื่อสารข้อมูลมัลติมีเดียบนระบบเครือข่าย
Multimedia Communication on Network
3 (1-6-4)
ENGCE150 อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง
IoT: Internet of Things
3 (1-6-4)
ENGCE151 ทฤษฎีฟัซซีเซต
Fuzzy Set Theory
3 (3-0-6)
ENGCE152 การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital Systems Design
3 (1-6-4)
ENGCE153 การสั่งงานด้วยอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะเคลื่อนที่
Smart Mobile Control
3 (2-3-5)
ENGCE154 ปฏิบัติการฮาร์ดแวร์
Hardware Laboratory
1 (0-3-1)
ENGCE155 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Selected Topics in Computer Engineering
3 (2-3-5)
ENGCE156 การโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
Human-Computer Interaction
3 (2-3-5)
ENGCE157 ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Embedded Systems and Internet of Everything
3 (2-3-5)
ENGCE158 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Management of Technology and Innovation
3 (2-3-5)
ENGCE159 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิศวกร
Information Technology for Engineers
3 (2-3-5)
ENGCE160 การโปรแกรมแบบขนานสำหรับระบบคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์
Parallel Programming for Cluster Systems
3 (2-3-5)
ENGCE161 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6)
ENGCE162 สัญญาณและระบบ
Signals and Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6)
ENGCE170 การกำหนดความต้องการและการออกแบบทางซอฟต์แวร์
Software Requirements Specification and Design
3 (2-3-5)
ENGCE171 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบซอฟต์แวร์
Software Validation and Verification
3 (2-3-5)
ENGCE172 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
Software Process and Quality Assurance
3 (2-3-5)
ENGCE173 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
3 (2-3-5)
ENGCE174 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
3 (2-3-5)
ENGCE175 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
3 (2-3-5)
ENGCE176 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (2-3-5)
ENGCE177 หัวข้อความก้าวล้ำในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Advanced Topics in Software Engineering
3 (2-3-5)
ENGCE178 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
Artificial Intelligence and Machine Learning
3 (2-3-5)
ENGCE179 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
Computer Graphics
3 (2-3-5)
ENGCE180 การประมวลผลภาพดิจิทัล และการมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์
Digital Image Processing and Computer Vision
3 (2-3-5)
ENGCE181 การทำเหมืองข้อมูลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Data Mining and Business Information Systems
3 (2-3-5)
ENGCE182 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Application and Game Development for Mobile Device
3 (2-3-5)
ENGCE183 การประมวลผลแบบคลาวด์
Cloud Computing
3 (2-3-5)
ENGCE184 การพัฒนาโปรแกรมบนระบบคลาวด์
Cloud Application Development
3 (2-3-5)
ENGCE185 ปฏิบัติการซอฟต์แวร์
Software Laboratory
1 (0-3-1)
ENGCE186 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
Software Architecture
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 10
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 22
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGEE101 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-6)
ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
ENGEE105 การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม
Fundamental of Engineering Training
1 (0-3-1)
ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า