รายละเอียดหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิก / Bachelor of Technology Program in Ceramics

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 68 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18
BTECC401 องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบ
Artistic Composition for Design
2 (1-3-3)
BTECC402 พื้นฐานการเขียนแบบ
Foundation of Drafting
2 (1-3-3)
BTECC403 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Computer for Design
2 (1-3-3)
BTECE101 พื้นฐานวาดเส้น
Foundation of Drawing
2 (0-6-2)
BTECE102 พื้นฐานจิตรกรรม
Foundation of Painting
2 (0-6-2)
BTECE103 พื้นฐานประติมากรรม
Foundation of Sculpture
2 (0-6-2)
BTECE104 ประวัติศาสตร์เซรามิก
History of Ceramics
2 (2-0-4)
BTECE105 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Introduction to Ceramics
2 (2-0-4)
BTECE106 เคมีเซรามิก
Chemistry of Ceramics
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 68
BTECE107 การศึกษาดูงานทางเซรามิก
Ceramics Related Technical Visit
2 (0-6-0)
BTECE108 ฝึกงานทางเซรามิก
Job Internship in Ceramics
2 (0-40-0)
BTECE109 การขึ้นรูปด้วยมือ 1
Hand Building 1
2 (0-6-2)
BTECE110 การขึ้นรูปด้วยมือ 2
Hand Building 2
2 (0-6-2)
BTECE111 การตลาดและบริหารธุรกิจ
Marketing and Business Management
2 (2-0-4)
BTECE112 เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน
Native Pottery
2 (2-0-4)
BTECE113 ปฏิบัติการร่างภาพเซรามิก
Ceramics Sketch Design
2 (0-6-2)
BTECE114 เนื้อดินปั้น 1
Clay Body 1
2 (1-3-3)
BTECE115 วัสดุศาสตร์เซรามิก
Ceramics Raw Material
2 (2-0-4)
BTECE116 เคลือบ 1
Glaze 1
2 (1-3-3)
BTECE117 เคลือบ 2
Glaze 2
2 (1-3-3)
BTECE118 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1
Wheel Throwing 1
2 (1-3-3)
BTECE119 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2
Wheel Throwing 2
2 (0-6-2)
BTECE120 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 3
Wheel Throwing 3
2 (0-6-2)
BTECE121 การเขียนแบบเซรามิก
Ceramic Drafting
2 (1-3-3)
BTECE122 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบ
Technology Prototype Making
2 (0-6-2)
BTECE123 แม่พิมพ์อุตสาหกรรม
Industrial Mold Making
2 (2-0-4)
BTECE124 การทำพิมพ์และการหล่อ
Mold Making and Slip Casting
2 (0-6-2)
BTECE125 เทคโนโลยีการทำพิมพ์และการหล่อ
Technology Mold Making and Slip Casting
2 (0-6-2)
BTECE126 การขึ้นรูปด้วยใบมีด
Jiggering
2 (2-0-4)
BTECE127 ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีด
Jiggering Practice
2 (0-6-2)
BTECE128 ปฏิบัติการเทคโนโลยีขึ้นรูปด้วยใบมีด
Technology Jiggering Practice
2 (0-6-2)
BTECE129 เตาและการเผา 1
Kiln and Firing 1
2 (2-0-4)
BTECE130 เตาและการเผา 2
Kiln and Firing 2
2 (0-6-2)
BTECE131 การออกแบบเซรามิก
Ceramics Design
2 (2-0-4)
BTECE132 ปฏิบัติการออกแบบเซรามิก 1
Ceramics Design Practice 1
2 (0-6-2)
BTECE133 ปฏิบัติการออกแบบเซรามิก 2
Ceramics Design Practice 2
2 (0-6-2)
BTECE134 การตกแต่งเซรามิก
Ceramics Decoration
2 (2-0-4)
BTECE135 เทคนิคการตกแต่งเซรามิก
Ceramics Decoration Technique
2 (0-6-2)
BTECE136 การออกแบบลวดลายเซรามิก
Ornamental Design for Ceramics
2 (1-3-3)
BTECE137 การเตรียมโครงงาน
Pre-project
2 (2-0-4)
BTECE138 โครงงานเซรามิก
Ceramics Project
6 (0-18-0)
BTECE139 การเตรียมสหกิจศึกษาเซรามิก
Cooperative Education Preparation in Ceramics
2 (2-0-4)
BTECE140 สหกิจศึกษาเซรามิก
Cooperative Education in Ceramics
6 (0-40-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 8
BTECE141 ศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Ceramics Arts and Crafts
2 (1-3-3)
BTECE142 การสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
Pottery Studio
2 (1-3-3)
BTECE143 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการออกแบบเซรามิก
Computer Graphics for Ceramics Design
2 (1-3-3)
BTECE144 เทคนิคการตกแต่งเซรามิกในระบบอุตสาหกรรม
Ceramics Decoration Technique in Industrial System
2 (1-3-3)
BTECE145 การออกแบบสร้างสรรค์
Creative Design
2 (1-3-3)
BTECE146 เนื้อดินปั้น 2
Clay Body 2
2 (1-3-3)
BTECE147 สีเซรามิก
Ceramic Pigments
2 (1-3-3)
BTECE148 คุณลักษณะสมบัติและตำหนิของเซรามิก
Characteristic Properties and Defects of Ceramics
2 (1-3-3)
BTECE149 การขึ้นรูปด้วยแรงอัด
Press Forming
2 (1-3-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์