ข้อมูลอาจารย์

อภิญญา วิไล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 12 พ.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Craft skills
  สาขา : เครื่องเคลือบดินเผา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

 • 8 มี.ค. 2534
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Craft skills
  สาขา : หัตถกรรม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ