รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ / Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
BOATH101 สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Aesthetics and Personality Development for Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Cross Cultural Communication for Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH103 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
3 (3-0-6)
BOATH104 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
Tourist Behavior
3 (3-0-6)
BOATH106 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Human Resource Management for Tourism and Hospitality
3 (3-0-6)
BOATH107 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Information Technology for Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH108 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Ethics and Laws for Tourism and Hospitality
3 (3-0-6)
BOATH158 จิตวิทยาการบริการสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Service Psychology for Tourism and Hospitality
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 30
BOATH109 ธุรกิจการบิน
Airline Business
3 (2-2-5)
BOATH110 งานมัคคุเทศก์
Tour Guiding
3 (1-4-4)
BOATH116 การดำเนินงานบริการส่วนหน้า
Front Office Operation
3 (2-2-5)
BOATH117 การดำเนินงานส่วนงานแม่บ้าน
Housekeeping Operation
3 (2-2-5)
BOATH118 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
3 (2-2-5)
BOATH159 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism Development
3 (2-2-5)
BOATH160 การตลาดร่วมสมัยสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Contemporary Marketing for Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH161 การสัมมนาการท่องเที่ยวและการบริการ
Seminar on Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH162 การวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Research for Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH163 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวสำหรับเป็นผู้ประกอบการ
Tourism Business Management for Entrepreneurship
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 36
BOATH119 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
Thai and International Food
3 (2-2-5)
BOATH120 การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
Catering Operation and Service
3 (2-2-5)
Prerequisite : BOATH119 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ 3 (2-2-5)
BOATH121 งานนำเที่ยวต่างประเทศ
Outbound Tour Operation
3 (1-4-4)
BOATH122 ประวัติศาสตร์ศิลป์
History of Art
3 (3-0-6)
BOATH123 เทศกาลและงานประเพณีไทย
Thai Festivals and Traditions
3 (2-2-5)
BOATH124 พุทธศาสนาและประติมานวิทยา
Buddhism and Iconography
3 (3-0-6)
BOATH125 อารยธรรมและศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Civilization and Religions
3 (3-0-6)
BOATH126 แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์
Historical Tourist Attractions and Conservation
3 (2-2-5)
BOATH127 สปาและการนวดแผนไทย
Thai Massage and Spa
3 (1-4-4)
BOATH128 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Health Tourism
3 (2-2-5)
BOATH129 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Agro Tourism
3 (2-2-5)
BOATH130 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Ecotourism
3 (2-2-5)
BOATH131 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
Community-Based Tourism
3 (2-2-5)
BOATH132 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism
3 (2-2-5)
BOATH133 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
Tourism Planning and Development
3 (2-2-5)
BOATH134 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว
Tourism Project Management
3 (2-2-5)
BOATH135 ธุรกิจของฝากและของที่ระลึก
Souvenir Business
3 (2-2-5)
BOATH136 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Logistics for Tourism Industry
3 (2-2-5)
BOATH137 การจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Meetings Incentives Conventions and Exhibitions
3 (2-2-5)
BOATH138 เรื่องเฉพาะทางการท่องเที่ยวและการบริการ
Selected Topics in Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH139 ศิลปะการแกะสลักและการจัดดอกไม้
Arts of Carving and Flower Arrangement
3 (1-4-4)
BOATH140 การดำเนินงานอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Operation
3 (2-2-5)
BOATH141 ผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการอาหาร
Food Production and Culinary Nutrition
3 (2-2-5)
BOATH142 การดำเนินงานครัวและภัตตาคาร
Kitchen and Restuarant Operation
3 (2-2-5)
BOATH143 การออกแบบและการตกแต่งอาหาร
Food Styling and Designs
3 (2-2-5)
BOATH144 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
English for Tourist Guide
3 (2-2-5)
BOATH145 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
English for Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH147 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ
English for Research in Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH148 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานและการศึกษาต่อ
English for Job Application and Further Study
3 (2-2-5)
BOATH149 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
Fundamental Chinese 1
3 (2-2-5)
BOATH150 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
Fundamental Chinese 2
3 (2-2-5)
BOATH151 ภาษาจีนสำหรับงานบริการ
Chinese for Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH152 ภาษาจีนสำหรับงานโรงแรม
Chinese for Hotel
3 (2-2-5)
BOATH153 ภาษาจีนสำหรับงานมัคคุเทศก์
Chinese for Tourist Guide
3 (2-2-5)
BOATH154 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจสายการบิน
Chinese for Airline Business
3 (2-2-5)
BOATH164 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Digital Technology for Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH165 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
Tour Operation
3 (2-2-5)
BOATH166 อุตสาหกรรมอีเวนต์
Introduction to Event Industry
3 (3-0-6)
BOATH167 การจัดการงานประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพ
Meetings and Conventions Management
3 (2-2-5)
BOATH168 การจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
Incentive Travels Management
3 (2-2-5)
BOATH169 การจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Exhibitions Management
3 (2-2-5)
BOATH170 การจัดการงานอีเวนต์พิเศษและเทศกาล
Festival and Special Event Management
3 (2-2-5)
BOATH171 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
Business English for Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH172 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 1
English for Communication in Tourism and Hospitality 1
3 (2-2-5)
BOATH173 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว และการบริการ 2
English for Communication in Tourism and Hospitality 2
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(4) หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8
BOATH155 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 1
Preparation for Cooperative Education in Tourism and Hospitality 1
1 (0-40-0)
BOATH156 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 2
Preparation for Cooperative Education in Tourism and Hospitality 2
1 (0-40-0)
BOATH157 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการบริการ
Cooperative Education in Tourism and Hospitality
6 (0-40-0)
Prerequisite : BOATH155 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 1 1 (0-40-0)
Prerequisite : BOATH156 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 2 1 (0-40-0)
Prerequisite : BOATH162 การวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 3 (2-2-5)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตร์