ข้อมูลอาจารย์

ปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 3 พ.ย. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

 • 12 ก.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ