รายละเอียดหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / Bachelor of Science in Technical Education Program in Electrical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- วิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 101
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27
FUNMA109 สถิติ
Statistics
3 (3-0-6)
FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamental Physics 1
3 (3-0-6)
TEDCC823 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
TEDCC826 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
TEDEE401 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (2-3-5)
TEDEE402 วงจรดิจิทัล
Digital Circuits
3 (2-3-5)
TEDEE403 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า
Electric Instrument and Measurement
3 (2-3-5)
TEDEE404 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic Electronic
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 24
TEDEE102 การติดตั้งไฟฟ้า
Electrical Installation
3 (1-6-4)
TEDEE103 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์
Transformer and Motor Winding
2 (0-6-2)
TEDEE107 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
Electrical Machines 1
3 (2-3-5)
TEDEE108 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
Electrical Machines 2
3 (2-3-5)
TEDEE109 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและนิวแมติก
Electrical Control Motor and Pneumatic
3 (2-3-5)
TEDEE113 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
Electrical Technical Education Pre-Project
1 (0-3-1)
TEDEE114 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
Electrical Technical Education Project
3 (1-6-4)
TEDEE144 ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมไฟฟ้า
Training in the Workplace Electrical Engineering
3 (0-40-0)
TEDEE145 การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Designs
3 (3-0-6)
TEDEE206 หลักการของระบบสื่อสาร
Principles of Communication System
3 (3-0-6)
TEDEE209 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Electronic and Telecommunication Technical Education Pre-Project
1 (0-3-1)
TEDEE210 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Electronic and Telecommunication Technical Education Project
3 (1-6-4)
TEDEE230 เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์
Production Technology for Electronics
2 (1-3-3)
TEDEE242 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์
Microcontroller and its Applications
3 (2-3-5)
TEDEE246 ฝึกงานในสถานประกอบการ
Training in the Workplace
3 (0-40-0)
TEDEE248 คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Field and Wave
3 (3-0-6)
TEDEE249 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์
Electronic Circuits and Applications
3 (2-3-5)
TEDEE302 คณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Mathematical Foundations for Computer Engineering
3 (3-0-6)
TEDEE303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms
3 (2-3-5)
TEDEE304 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization
3 (2-3-5)
Prerequisite : TEDEE402 วงจรดิจิทัล 3 (2-3-5)
TEDEE305 ระบบปฏิบัติการ
Operating System
3 (2-3-5)
TEDEE310 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Technical Education Pre-Project
1 (0-3-1)
TEDEE311 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Technical Education Project
3 (1-6-4)
TEDEE328 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Programming
3 (2-3-5)
TEDEE329 งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
Basic Engineering Skills
2 (0-6-1)
TEDEE330 ฝึกงานในสถานประกอบการ
Training in the Workplace
3 (0-40-0)
TEDEE405 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
TEDEE104 การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air–Conditioning
3 (2-3-5)
TEDEE110 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
Programmable Controller
3 (2-3-5)
TEDEE118 ระบบควบคุม
Control System
3 (2-3-5)
TEDEE119 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (2-3-5)
TEDEE120 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller
3 (2-3-5)
TEDEE122 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers
3 (2-3-5)
TEDEE125 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
Electrical Energy Conservation and Management
3 (3-0-6)
TEDEE127 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Special Problem in Electrical Engineering
3 (1-6-4)
TEDEE129 โรงต้นกำลังและระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
Electric Power Plant and Transmission System
3 (3-0-6)
TEDEE141 วิศวกรรมแสงสว่าง
Illumination Engineering
3 (3-0-6)
TEDEE142 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives
3 (3-0-6)
TEDEE143 ปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า
Electrical Maintenance Practice
3 (1-6-4)
TEDEE203 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
3 (2-3-5)
TEDEE207 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
TEDEE208 สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร
Communication Network and Transmission Lines
3 (3-0-6)
TEDEE215 วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering
3 (2-3-5)
TEDEE217 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Special Problem in Electronic and Telecommunication Engineering
3 (1-6-4)
TEDEE220 งานบริการและงานซ่อมทางอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
Electronic and Telecommunication Appliances Service and Repair
2 (1-3-3)
TEDEE228 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง
Opto Electronics
3 (3-0-6)
TEDEE229 ปฏิบัติการจำลองการทำงานของวงจรและสัญญาณ
Signal and Circuits Operational Simulation Laboratory
1 (0-3-1)
TEDEE234 อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร
Electronics for Agriculture
3 (2-3-5)
TEDEE235 ระบบสื่อสารด้วยแสง
Optical Communication System
3 (3-0-6)
TEDEE237 การสื่อสารข้อมูลทางอุตสาหกรรม
Industrial Data Communications
3 (3-0-6)
TEDEE243 ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟ
Railway Signalling and Control System
3 (2-3-5)
TEDEE244 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Smart Electronic Control Systems
3 (1-6-4)
TEDEE245 การวิเคราะห์วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuits and Systems Analysis
3 (2-3-5)
TEDEE247 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Special Topic in Smart Electronic Engineering
3 (2-3-5)
TEDEE306 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Networks
3 (2-3-5)
TEDEE307 การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอลโทรลเลอร์
Microcontroller System Design and Interface
3 (2-3-5)
TEDEE308 วิศวกรรมฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น
Introduction to Database and Big Data Engineering
3 (2-3-5)
TEDEE309 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3 (2-3-5)
TEDEE313 ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล
Computer and Data Security
3 (2-3-5)
TEDEE314 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3 (3-0-6)
TEDEE315 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Design and Development
3 (2-3-5)
TEDEE318 ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Embedded Systems and Internet of Everything
3 (2-3-5)
TEDEE322 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (2-3-5)
TEDEE325 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
2 (1-3-3)
TEDEE326 จริยธรรม กฎหมายและประเด็นสังคม วิชาชีพคอมพิวเตอร์
Ethical, Legal and Social issues in Computer Profession
1 (1-0-2)
TEDEE327 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3 (3-0-6)
- วิชาชีพครู 35
TEDCC827 จิตวิทยาสำหรับครูวิชาชีพ
Psychology for Vocational Teacher
3 (2-2-5)
TEDCC828 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
Vocational Curriculum Development
2 (1-2-3)
TEDCC829 ปรัชญาอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพ
Philosophy of Vocational Education and Education Quality Assurance
2 (1-2-3)
TEDCC830 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Learning Management and Classroom Management
3 (1-4-4)
TEDCC831 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
Didactic for Technician Teaching
3 (1-6-4)
TEDCC832 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Research for Professional Learning Development
3 (2-2-5)
TEDCC833 นวัตกรรมและวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ
Innovation and Instructional Materials
3 (2-2-5)
TEDCC834 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Educational Measurement and Assessment
3 (2-2-5)
TEDCC835 การฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพระหว่างเรียน
Pre Professional Experience
1 (0-3-1)
TEDCC836 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Professional Experience 1
6 (0-40-0)
TEDCC837 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Professional Experience 2
6 (0-40-0)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี