ข้อมูลอาจารย์

เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 22 ก.พ. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Electricity and energy
  สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถานที่ศึกษา : Kyungsung University
  ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ